Sampo Group

Sampo Oyj:n tilinpäätös
Emoyhtiön tase
          Lataa Excel
Emoyhtiön tuloslaskelma
             
Milj. e Liite   2011 2010
Liiketoiminnan muut tuotot 1   15 17
             
Henkilöstökulut        
  Palkat ja palkkiot     -10 -11
  Henkilösivukulut        
    Eläkekulut     -1 -1
    Muut henkilösivukulut     0 -1
             
Poistot ja arvonalentumiset 2      
  Suunnitelman mukaiset poistot     0 0
             
Liiketoiminnan muut kulut 3   -13 -12
             
Liikevoitto     -10 -8
             
Rahoitustuotot ja -kulut 5      
  Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä     510 540
  Tuotot muista osuuksista     252 207
  Muut korko- ja rahoitustuotot        
    Saman konsernin yrityksiltä     7 7
    Muilta     6 2
  Muut tuotot ja kulut sijoituksista     -14 25
  Muut korkotuotot     67 60
  Korkokulut ja muut rahoituskulut        
    Saman konsernin yrityksille     -2 -1
    Muille kuin saman konsernin yrityksille     -139 -116
  Valuuttatulos     5 -13
             
Voitto ennen veroja     683 702
             
Tuloverot        
  Tilikauden verot     - -
  Aikaisempien tilikausien verot     0 0
  Laskennalliset verot     -1 9
             
Tilikauden voitto     682 710
             
             
             
Sampo Oyj:n tilinpäätös
Emoyhtiön tase