Sampo Group

Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
            Lataa Excel
Emoyhtiön tase
               
Milj. e   Liite   2011 2010
VASTAAVAA          
               
Pysyvät vastaavat          
Aineettomat hyödykkeet   6   1 1
Aineelliset hyödykkeet   7      
  Rakennukset ja rakennelmat         1 1
  Koneet ja kalusto         1 1
  Muut aineelliset hyödykkeet         2 2
Sijoitukset          
  Osuudet saman konsernin yrityksissä     8   2 370 2 370
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä     8   223 145
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä     9   5 557 5 304
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä         325 150
  Muut osakkeet ja osuudet     10   38 40
  Muut saamiset     11   484 365
Lyhytaikaiset saamiset          
  Laskennalliset verosaamiset     19   17 18
  Muut saamiset     12   37 56
  Siirtosaamiset     13   51 45
Rahat ja pankkisaamiset       89 56
               
VASTAAVAA YHTEENSÄ       9 195 8 553
               
VASTATTAVAA          
               
Oma pääoma   14      
  Osakepääoma         98 98
  Käyvän arvon rahasto         2 0
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto         1 527 1 527
  Muut rahastot         273 273
  Edellisten tilikausien voitto / tappio         4 142 4 088
  Tilikauden voitto         682 710
            6 724 6 696
Vieras pääoma          
Pitkäaikainen vieras pääoma          
  Joukkovelkakirjalainat         1 677 1 026
  Eläkelainat         - 130
               
Lyhytaikainen vieras pääoma          
  Yritystodistukset         652 575
  Muut velat     15   81 73
  Siirtovelat     16   61 53
               
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       9 195 8 553
               
               
               
Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön rahavirtalaskelma