Sampo Group

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Tuloveroja koskevat liitetiedot

Emoyhtiön liitetiedot

                Lataa Excel
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
                   
14 EMOYHTIÖN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
                   
        Sidottu pääoma   Vapaa pääoma  
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Vara-
rahasto
Käyvän
arvon
rahasto
Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2010 98 0 0 -3 1 527 273 4 640 6 534
Osingonjako             -561 -561
Osinkojen palautus             10 10
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
- omaan pääomaan kirjattu määrä         2       2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä         1       1
Tilikauden voitto               710 710
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 98 0 0 0 1 527 273 4 799 6 696
                   
                   
        Sidottu pääoma   Vapaa pääoma  
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Vara-
rahasto
Käyvän
arvon
rahasto
Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2011 98 0 0 0 1 527 273 4 799 6 696
Osingonjako             -645 -645
Osinkojen palautus             13 13
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
- omaan pääomaan kirjattu määrä         4       4
- tuloslaskelmaan siirretty määrä         -2       -2
Omien osakkeiden hankinta             -24 -24
Tilikauden voitto             682 682
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 98 0 0 2 1 527 273 4 824 6 724
                 
                   
LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA
                   
Milj. e             2011 2010
Emoyhtiö                
Tilikauden voitto             682 710
Kertyneet voittovarat             4 142 4 088
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto             1 527 1 527
Muut rahastot             273 273
Jakokelvottomat erät             - 0
Yhteensä             6 624 6 598
                   
                   
15 OSAKEPÄÄOMA
                   
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
                   
                   
16 MUUT VELAT
                   
Milj. e             2011 2010
Lunastamattomat osingot             21 26
Johdannaiset             17 10
Johdannaisten vakuudet             43 36
Muut             0 1
Yhteensä             81 73
                   
                   
17 SIIRTOVELAT
                   
Milj. e             2011 2010
Siirtyvät korot             52 47
Muut             10 7
Yhteensä             61 53
                   
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Tuloveroja koskevat liitetiedot