Sampo Group

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Emoyhtiön liitetiedot

              Lataa Excel
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
                 
6 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
          2011 2010
Milj. e     Informaa-tioteknologia   Muut
hyödykkeet
Informaa-
tioteknologia  
Muut
hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa   3 2 3 2
Kertyneet poistot tilikauden alussa     -3 -2 -3 -1
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot   - 0 0 0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 1 0 1
                 
                 
7 AINEELLISET HYÖDYKKEET
          2011 2010
Milj. e     Rakennuk-
set ja
rakennelmat
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Rakennuk-
set ja
rakennelmat
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa       1 4 2 4
Lisäykset           0 0
Vähennykset       - 0 - -
Siirrot erien välillä       - - - 0
Kertyneet poistot tilikauden alussa     - -1 -1 -1
  joista vähennysten kertyneet poistot     - 0 - 0
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot   0 0 0 0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 3 1 3
                 
                 
8 SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ
                 
Milj. e         2011 2010
Hankintameno tilikauden alussa           145 122
Lisäykset           109 23
Vähennykset           -32 -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 223 145
                 
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
                 
                 
9 OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ
                 
Milj. e         2011 2010
Hankintameno tilikauden alussa           5 304 5 168
Lisäykset           254 136
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 5 557 5 304
                 
                 
10 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET
                 
    2011 Arvonmuutokset   2010 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
                 
Myytävissä olevat osakkeet 34 3 5   36 1 2
                 
                 
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
                 
Milj. e           2011 2010
Hankintameno tilikauden alussa         4 5
Vähennykset           - -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa         4 4
                 
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus   0 0
                 
                 
11 SIJOITUSTEN MUUT SAAMISET
                 
    2011 Arvonmuutokset   2010 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
Markkinaraha 484 0 1   359 - 0
Joukkovelkakirjalainat 0 - 0   6 - 1
Yhteensä 484 0 1   365 - -
                 
                 
12 MUUT SAAMISET
                 
Milj. e         2011 2010
Kauppahintasaamiset           4 16
Johdannaiset           29 36
Muut           4 5
Yhteensä           37 56
                 
                 
13 SIIRTOSAAMISET
                 
Milj. e         2011 2010
Siirtyvät korot           51 43
Muut           0 2
Yhteensä           51 45
                 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot