Sampo Group

Yhteenveto laatimisperiaatteista
Konsernin liitetiedot
            Lataa Excel
Segmentti-informaatio
               
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
               
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
               
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
               
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
               
               
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2011
               
Milj. e     Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
               
Vakuutusmaksutulo     4 201 849 - - 5 050
Sijoitustoiminnan nettotuotot     298 -41 18 -16 260
Liiketoiminnan muut tuotot     31 2 15 -15 32
               
Korvaukset     -2 801 -922 - - -3 723
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos     -107 348 - - 241
Henkilöstökulut     -494 -38 -11 - -543
Liiketoiminnan muut kulut     -497 -53 -13 15 -548
               
Rahoituskulut     -2 -8 -86 14 -82
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista     7 0 534 - 541
               
Voitto ennen veroja     636 137 457 -3 1 228
               
Verot     -159 -30 -1 0 -189
               
Tilikauden voitto     478 107 456 -3 1 038
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot     6 0 - - 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat     -239 -304 3 20 -520
Rahavirtojen suojaus     - -2 - - -2
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä     - - 23 - 23
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     63 84 -1 -5 141
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen     -170 -222 25 15 -352
               
TILIKAUDEN LAAJA TULOS     308 -115 481 12 686
               
Tilikauden voitosta              
Emoyhtiön omistajien osuus             1 038
Määräysvallattomien osuus             0
               
Tilikauden laajasta tuloksesta              
Emoyhtiön omistajien osuus             686
Määräysvallattomien osuus             0
               
               
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2010
               
Milj. e     Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
               
Vakuutusmaksutulo     3 985 1 111 - - 5 096
Sijoitustoiminnan nettotuotot     487 645 25 -9 1 148
Liiketoiminnan muut tuotot     25 0 16 -15 26
               
Korvaukset     -2 689 -844 - - -3 533
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos     -91 -678 - - -769
Henkilöstökulut     -479 -35 -13 - -527
Liiketoiminnan muut kulut     -501 -49 -11 15 -547
               
Rahoituskulut     -29 -8 -66 6 -96
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista     0 0 523 - 523
               
Voitto ennen veroja     707 142 474 -3 1 320
               
Verot     -189 -37 9 0 -217
               
Tilikauden voitto     518 105 483 -3 1 104
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot     214 0 - - 214
Myytävissä olevat rahoitusvarat     286 315 4 1 605
Rahavirtojen suojaus     - -9 - - -9
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä     - - 48 - 48
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     -75 -80 -1 0 -156
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen     425 226 51 1 703
               
TILIKAUDEN LAAJA TULOS     943 332 534 -2 1 807
               
Tilikauden voitosta              
Emoyhtiön omistajien osuus             1 104
Määräysvallattomien osuus             0
               
Tilikauden laajasta tuloksesta              
Emoyhtiön omistajien osuus             1 807
Määräysvallattomien osuus             0
               
               
KONSERNITASE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2011
               
Milj. e     Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
               
Varat              
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     16 6 4 - 26
Sijoituskiinteistöt     26 92 4 -4 118
Aineettomat hyödykkeet     580 165 0 - 745
Sijoitukset osakkuusyrityksissä     340 0 6 253 - 6 593
Rahoitusvarat     10 754 5 168 3 465 -2 642 16 745
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset     - 3 053 - - 3 053
Laskennalliset verosaamiset     52 - 17 -5 64
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista     528 3 - - 532
Muut varat     1 479 133 59 -12 1 659
Käteiset varat     390 93 89 - 572
Varat yhteensä     14 165 8 713 9 891 -2 662 30 107
               
Velat              
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista     9 547 4 249 - - 13 796
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista     - 3 054 - - 3 054
Rahoitusvelat     528 164 2 346 -269 2 768
Laskennalliset verovelat     388 85 - - 474
Varaukset     37 - - - 37
Eläkevelvoitteet     98 - - - 98
Muut velat     695 151 126 -12 960
Velat yhteensä     11 294 7 703 2 472 -281 21 187
               
Oma pääoma              
Osakepääoma             98
Rahastot             1 531
Kertyneet voittovarat             6 844
Muut oman pääoman erät             447
Emoyhtiön omistajien osuus             8 920
Määräysvallattomien osuus             0
Oma pääoma yhteensä             8 920
               
Oma pääoma ja velat yhteensä             30 107
               
               
KONSERNITASE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2010
               
Milj. e     Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
               
Varat              
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     19 5 5 - 29
Sijoituskiinteistöt     26 96 4 -4 122
Aineettomat hyödykkeet     577 165 0 - 742
Sijoitukset osakkuusyrityksissä     11 0 5 688 - 5 699
Rahoitusvarat     11 226 5 745 3 101 -2 563 17 508
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset     - 3 127 - - 3 127
Laskennalliset verosaamiset     50 - 18 0 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista     510 4 - - 514
Muut varat     1 363 106 66 -20 1 515
Käteiset varat     319 152 56 - 527
Varat yhteensä     14 101 9 400 8 938 -2 587 29 851
               
Velat              
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista     9 340 4 410 - - 13 749
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista     - 3 124 - - 3 124
Rahoitusvelat     512 126 1 741 -191 2 187
Laskennalliset verovelat     464 176 - - 640
Varaukset     36 - - - 36
Eläkevelvoitteet     105 - - - 105
Muut velat     690 339 117 -22 1 124
Velat yhteensä     11 146 8 174 1 857 -213 20 965
               
Oma pääoma              
Osakepääoma             98
Rahastot             1 530
Kertyneet voittovarat             6 459
Muut oman pääoman erät             799
Emoyhtiön omistajien osuus             8 886
Määräysvallattomien osuus             0
Oma pääoma yhteensä             8 886
               
Oma pääoma ja velat yhteensä             29 851
               
               
Maantieteellinen informaatio
               
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Muut Yhteensä
               
2011              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 862 1 245 1 497 371 111 8 4 094
Henkivakuutustoiminta 808 - - - 41 - 849
Omistusyhteisö 33 - - - - - 33
Yhteensä 1 703 1 245 1 497 371 152 8 4 976
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 105 828 13 5 10 2 962
Henkivakuutustoiminta 261 - - - 1 - 262
Omistusyhteisö 9 6 253 - - - - 6 262
Yhteensä 375 7 081 13 5 11 2 7 486
               
2010              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 827 1 167 1 451 323 125 0 3 894
Henkivakuutustoiminta 1 051 - - - 60 - 1 111
Omistusyhteisö 42 - - - - - 42
Yhteensä 1 919 1 167 1 451 323 185 0 5 046
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 108 494 13 3 14 0 632
Henkivakuutustoiminta 266 - - - 1 - 267
Omistusyhteisö 9 5 688 - - - - 5 697
Yhteensä 383 6 183 13 3 15 0 6 596
               
               
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
               
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.
               
Yhteenveto laatimisperiaatteista
Konsernin liitetiedot