Sampo Group

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
3 KORVAUSKULUT
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
    2011     2010  
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus            
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut            
  Maksetut korvaukset -1 680 27 -1 653 -1 555 20 -1 534
  Kannansiirtokulut - - 0 14 - 14
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -841 126 -715 -782 110 -672
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -589 17 -572 -605 17 -588
  Korvausten selvittelykulut 3 - 3 -13 - -13
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos - - - -9 - -9
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -3 107 171 -2 936 -2 950 147 -2 803
               
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut            
  Maksetut korvaukset -1 227 96 -1 130 -1 149 96 -1 053
  Eläkemuotoiset korvaukset -115 0 -115 -28 - -28
  Kannansiirtokulut - - - -5 - -5
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 833 -104 729 743 -103 640
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 677 -25 652 592 -33 559
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 169 -33 135 154 -40 113
               
  Maksetut korvaukset            
  Maksetut korvaukset -2 907 124 -2 783 -2 704 116 -2 588
  Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -40 - -40 -39 - -39
  Kannansiirtokulut - - - 9 - 9
  Maksetut korvaukset yhteensä -2 947 124 -2 823 -2 734 116 -2 618
               
  Korvausvastuun muutos            
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 0 22 22 -39 7 -32
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 88 -8 80 -13 -16 -29
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -82 - -82 3 - 3
  Korvausten selvittelykulut 3 - 3 -13 - -13
  Korvausvastuun muutos yhteensä 9 14 23 -62 -9 -71
               
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 938 138 -2 801 -2 796 107 -2 689
               
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinko- vakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2011 korvausvastuu oli 274 milj. euroa (281). Diskonttaamaton määrä oli 492 milj. euroa (472). Muutokset johtuvat valuuttakurssivaikutuksista, todellisesta arvonalentumisesta sekä arvioidun maksutavan pidennyksestä.
               
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%): 2011 2010
               
  Ruotsi         0,24 % 1,33 %
  Suomi         3,15 % 3,15 %
  Tanska         2,00 % 2,00 %
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
    Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Vakuutussopimukset            
  Henkivakuutus            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -84 -68 1 1 -83 -67
  Muut vakuutukset 0 0 0 0 0 0
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -187 -153 -3 -2 -190 -155
  Yhteensä -271 -222 -2 -1 -273 -223
               
  Eläkevakuutus            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -353 -331 -114 -64 -467 -395
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -9 -10 -1 -1 -10 -11
  Yhteensä -362 -342 -115 -65 -478 -407
               
Jälleenvakuutus -1 -1 0 0 -1 -1
               
Vakuutussopimukset yhteensä -634 -564 -117 -66 -750 -629
               
Jälleenvakuuttajien osuus 3 4 0 0 3 4
               
Vakuutussopimukset yhteensä -631 -560 -117 -66 -748 -626
               
Sijoitussopimukset            
  Kapitalisaatiosopimukset            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -17 -37 - - -17 -37
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -157 -181 - - -157 -181
  Sijoitussopimukset yhteensä -174 -218 - - -174 -218
               
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -805 -778 -117 -66 -922 -844
               
               
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
               
Milj. e         2011 2010
Vakuutussopimukset            
  Henkivakuutus            
  Takaisinostot         -16 -9
  Kuolemantapauskorvaukset         -25 -26
  Säästösummien takaisinmaksut         -35 -26
  Vahingonselvittelykulut         0 0
  Muut         -9 -8
  Yhteensä         -84 -69
               
  Sijoitussidonnainen henkivakuutus          
  Takaisinostot         -121 -90
  Kuolemantapauskorvaukset         -27 -23
  Säästösummien takaisinmaksut         -40 -40
  Vahingonselvittelykulut         0 -
  Yhteensä         -187 -153
               
  Eläkevakuutus            
  Maksetut eläkkeet         -310 -303
  Takaisinostot         -38 -24
  Kuolemantapauskorvaukset         -5 -4
  Vahingonselvittelykulut         0 0
  Yhteensä         -353 -331
               
  Sijoitussidonnainen eläkevakuutus        
  Maksetut eläkkeet         - -2
  Takaisinostot         -8 -7
  Kuolemantapauskorvaukset         -2 -2
  Muut         0 0
  Yhteensä         -9 -10
             
Jälleenvakuutussopimukset         -1 -1
               
Vakuutussopimukset yhteensä         -634 -564
               
Jälleenvakuuttajien osuus         3 4
               
Vakuutussopimukset yhteensä         -631 -560
               
Sijoitussopimukset            
  Kapitalisaatiosopimukset            
  Takaisinostot         -1 -23
  Säästösummien takaisinmaksut         -16 -14
  Yhteensä         -17 -37
               
Sijoitussopimukset            
  Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset      
  Takaisinostot       -157 -178
  Säästösummien takaisinmaksut     -1 -2
  Yhteensä         -157 -181
               
Sijoitussopimukset yhteensä         -174 -218
               
Maksetut korvaukset, brutto         -808 -782
Maksetut korvaukset, netto         -805 -778
               
Konserni yhteensä         -3 723 -3 533
               
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos