Sampo Group

9 Osakekohtainen tulos
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
10 RAHOITUSVARAT JA -VELAT
               
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset sekä Käteiset varat.
               
          2011    
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinko-
tuotot
               
RAHOITUSVARAT          
               
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Johdannaissopimukset 179 24 -54 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
määritetyt rahoitusvarat
3 261 35 -328 - 9
               
  Lainat ja muut saamiset 679 25 -3 - -
               
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 252 548 219 -236 93
               
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 20 371 632 -166 -236 102
               
RAHOITUSVELAT          
               
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Johdannaissopimukset 283 - -    
               
  Muut rahoitusvelat 2 486 -83 1    
               
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 768 -83 1    
               
               
          2010    
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinko-
tuotot
               
RAHOITUSVARAT          
               
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Johdannaissopimukset 157 39 -27 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
määritetyt rahoitusvarat
3 280 34 311 - 3
               
  Lainat ja muut saamiset 626 17 20 - -
               
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 097 509 267 -29 72
               
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 21 161 599 571 -29 75
               
RAHOITUSVELAT          
               
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Johdannaissopimukset 111 - -    
               
  Muut rahoitusvelat 2 077 -106 -25    
               
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 187 -106 -25    
               
               
9 Osakekohtainen tulos
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet