Sampo Group

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
35 Lähipiiritiedot

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
34 OMA PÄÄOMA
             
Osakepääoma
             
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen ja 1 200 000 B-osakkeeseen. Sampo Oyj osti ja mitätöi tilikauden aikana 1 282 390 omaa osakettaan. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.
             
Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
             
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
             
Ylikurssirahasto
Rahasto sisälsi oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan.
     
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
             
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
             
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot.
     
Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmassa.
             
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
35 Lähipiiritiedot