Sampo Group

32 Muut velat
34 Oma pääoma

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
33 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Takaukset         43 57
  Muut peruuttamattomat sitoumukset         11 27
  Yhteensä         54 84
               
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
               
        2011   2010  
Milj. e     Annettu
vakuus
Velat/
sitou-
mukset
Annettu
vakuus
Velat/
sitou-
mukset
  Vakuudeksi annettu omaisuus            
  Käteiset varat     10 8 10 8
  Sijoitukset            
  - Sijoitusarvopaperit     142 114 133 111
               
               
Milj. e         2011 2010
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset        
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         41 32
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         105 78
  yli viiden vuoden kuluttua         120 101
  Yhteensä         266 212
               
  Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat          
  - vähimmäisvuokrat         -36 -34
  - muuttuvat vuokrat         0 0
  Vuokrakulut yhteensä         -36 -34
               
If Skadeförsäkring Ab:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa sekä hollantilaisessa Terroripoolissa.
               
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
               
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
               
If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
               
If Skadeförsäkring Holding Ab on asettanut TietoEnatorin hyväksi takuun If-konserniin kuuluvan If It Services A/S:n TietoEnatorin kanssa tekemien tietotekniikkasopimusten sitoumusten osalta. Takuun perustella TietoEnator saa korvauksen, jos If IT Services A/S asetetaan konkurssiin, sen maksut lykkääntyvät yleisesti, se hakee velkojen anteeksiantoa tai jos yhtiö muulla perusteella todetaan maksukyvyttömäksi.
               
If Skadeförsäkring Holding Ab on asettanut Svenska Handelsbanken Ab:n (publ) hyväksi takuun, joka kattaa If Skadeförsäkring Ab:n sitoumukset, jotka johtuvat lyhytaikaisista lainoista (enintään 56 milj. euroa) tai johdannaiskaupoista sekä If Skadeförsäkring Ab:n, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Capital Assurance Companyn vakuutustoimintaan liittyvät remburssisitoumukset. Capital Assurance Company Inc myytiin tilikauden 2008 aikana, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan myydyn yhtiön stand-by rembursseihin liittyvien velvoitteiden johdosta.
               
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 11 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
               
If Skadeförsäkring AB on osakkeenomistajien sopimuksen perusteella sitoutunut 30.6.2014 asti tarjoamaan Hemfosa Fastigheter AB:lle pääomalainaa (osakkeenomistajien laina) maksimissaan 56 milj. euroa. Koko määrä on käytetty joulukuussa 2011.
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Rahastositoumukset         338 348
               
Muut sitoumukset            
  IT-hankinnat         1 2
               
Lainaksi annetut arvopaperit            
  Kotimaiset osakkeet            
  Osakkeiden lukumäärä (kpl)         7 867 000 9 990 868
  Jäljellä oleva hankintameno         86 112
  Käypä arvo         73 145
               
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
               
               
Milj. e         2011 2010
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset          
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         2 2
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         5 6
  Yhteensä         7 8
               
  Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavienvuokrien
kokonaismäärä
1 0
               
  Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä      
  - vähimmäisvuokrat         -3 -3
  - edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat         0 0
  Vuokrakulut yhteensä         -3 -3
               
               
Omistusyhteisö
               
Milj. e         2011 2010
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Merkintäsitoumukset         1 1
               
               
Milj. e         2011 2010
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         1 1
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         3 3
  yli viiden vuoden kuluttua         0 1
  Yhteensä         5 5
               
               
Konsernilla oli vuoden 2011 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 180 598 m2 (188 589). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
32 Muut velat
34 Oma pääoma