Sampo Group

31 Eläkevelvoitteet
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
32 MUUT VELAT
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
  Velat ensivakuutustoiminnasta         163 136
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta         69 45
  Potilasvakuutuksiin liittyvät velat         54 54
  Verovelat         105 140
  Siirtovelat         177 178
  Muut         127 137
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä     695 690
               
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 57 milj. euroa (61).
               
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
  Korot         9 8
  Verot         7 36
  Velat ensivakuutustoiminnasta         6 4
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta         5 5
  Kauppahintavelat         2 67
  Saadut vakuudet         88 176
  Muut         35 42
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä     151 339
               
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat. Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
               
               
Omistusyhteisö
               
Milj. e         2011 2010
  Korot         52 47
  Johdannaiskaupan vakuudet         43 36
  Osingonjakovelka         21 26
  Muut         10 8
Omistusyhteisön muut velat yhteensä   126 117
               
Erä Muut sisältää mm. konsernin sisäisiä palveluveloituksia sekä lunastamattomat osingot.
               
Segmenttien väliset eliminoinnit     -12 -22
               
Konserni yhteensä     960 1 124
31 Eläkevelvoitteet
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset