Sampo Group

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
16 Käyvät arvot

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
15 RAHOITUSVARAT
               
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
               
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinkovakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta. Henkivakuutustoiminnassa on käytetty sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.
               
Milj. e         2011 2010
Vahinkovakuutustoiminta            
  Johdannaissopimukset         114 63
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat         155 90
  Lainat ja muut saamiset         83 73
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         10 402 10 999
  Vahinkovakuutustoiminta yhteensä         10 754 11 226
               
Henkivakuutustoiminta            
  Johdannaissopimukset         36 58
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat         51 61
  Lainat ja muut saamiset         23 26
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         5 058 5 598
  Henkivakuutustoiminta yhteensä         5 168 5 745
               
Omistusyhteisö            
  Johdannaissopimukset         29 36
  Lainat ja muut saamiset         1 1
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         1 066 695
  Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
  Omistusyhteisö yhteensä         3 465 3 101
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 642 -2 563
               
Konserni yhteensä         16 745 17 508
               
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
JOHDANNAISSOPIMUKSET
               
      2011     2010  
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 162 19 16 162 5 -
               
  Pörssijohdannaiset            
  Korkofutuurit 393 0 - 809 3 0
  Korkojohdannaiset yhteensä 555 19 16 970 8 0
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 11 749 94 185 3 963 54 75
  Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 211 2 2 - - -
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 11 961 95 186 3 963 54 75
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 - 2 1 -
               
Vahinkovakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset yhteensä
12 516 114 202 4 935 63 75
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 277 - 0 189 0 0
               
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 12 793 114 202 5 124 63 75
               
               
MUUT RAHOITUSVARAT
               
Milj. e         2011 2010
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         33 70
  Pankkien liikkeeseen laskemat         89 3
  Muut saamistodistukset         33 17
  Saamistodistukset yhteensä         155 90
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 126 milj. euroa (90).          
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         0 0
  Muut         - -
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         0 0
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä   155 90
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         1 0
  Muut         82 73
Lainat ja muut saamiset yhteensä         83 73
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         258 427
  Pankkien liikkeeseen laskemat         2 967 1 859
  Muut saamistodistukset         5 888 6 939
  Saamistodistukset yhteensä         9 113 9 226
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 7 505 milj. euroa (8 247).    
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         1 145 1 637
  Muut         144 137
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         1 289 1 774
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         10 402 10 999
               
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 166 milj. euroa (179).
               
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä     10 754 11 226
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
JOHDANNAISSOPIMUKSET
               
    2011     2010  
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 1 750 21 - 760 28 -
  Luottoriskinvaihtosopimukset 558 10 0 117 0 0
  Yhteensä 2 308 31 0 877 28 0
               
  Pörssijohdannaiset            
  Korkofutuurit - - - 100 - 1
  Korko-optiot, ostetut ja myydyt - - - 300 1 1
  Yhteensä - - - 400 1 3
  Korkojohdannaiset yhteensä 2 308 31 0 1 277 30 3
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 708 2 24 1 754 24 8
  OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 203 1 1 120 1 1
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 912 3 25 1 874 25 9
               
  Osakejohdannaiset            
  Pörssijohdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 29 0 0 - - -
               
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 248 35 25 3 151 54 12
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 430 - 38 461 - 14
  Koronvaihtosopimukset 33 - 1 33 1 -
  Käypää arvoa suojaavat yhteensä 463 0 38 494 1 14
               
  Rahavirtoja suojaavat            
  Koronvaihtosopimukset 47 2 - 88 3 -
               
Henkivakuutuksen suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 510 2 38 582 4 14
               
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 758 36 64 3 733 58 26
               
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä sekä korkoriskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty valuuttariskiä suojattaessa termiinisopimusten korkoelementti ja korkoriskiä suojattaessa luottoriskin osuus koroista.
               
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettovoitot olivat -11 (4) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuvat nettotappiot myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta olivat 11 (3) milj. euroa.
 
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen koronvaihtosopimusten nettovoitot olivat -2 (1) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuvat nettotappiot myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta olivat 2 (-1) milj. euroa.
 
Rahavirtojen suojaus
Rahavirtasuojausta on käytetty suojaamaan vaihtuvakorkoisiin varoihin liittyviä korkomaksuja. Suojatut kassavirrat ovat korkomaksuja euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan etukäteen arvioimalla suojausinstrumenttien ja suojausten kohteiden olennaisia ehtoja. Tehokkuustestaus suoritetaan jälkikäteen käyttämällä hypoteettisen koronvaihtosopimuksen menetelmää.
 
Omaan pääomaan kirjattujen suojausinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta johtuvien voittojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 2 (4) milj. euroa. Nämä voitot kirjataan tuloslaskelmaan, kun suojauksen kohde vaikuttaa tuloslaskelmaan. Alla oleva taulukko kuvaa kausia, joiden aikana rahavirtojen odotetaan toteutuvan ja milloin niiden odotetaan vaikuttavan voittoon tai tappioon. Rahavirran suojauksista johtuva tehottomuus kirjataan tuloslaskelmaan.
               
Milj. e       Yhteensä Enint. 1 vuosi 1 - 2 vuotta
Suojaavista instrumenteista            
  Saatavat kassavirrat (ennuste)       3 2 0
  Maksetttavat kassavirrat (ennuste)       -1 -1 0
Netto       2 2 0
               
Pääosa kassavirroista tulee toteutumaan vuoden 2012 aikana.
               
MUUT RAHOITUSVARAT
               
Milj. e         2011 2010
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         11 19
  Pankkien liikkeeseen laskemat         39 24
  Muut saamistodistukset         - 18
  Saamistodistukset yhteensä         50 61
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 26 milj. euroa (20).          
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         1 0
  Muut         - -
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         1 0
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä   51 61
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         1 1
  Lainat         22 25
Lainat ja muut saamiset yhteensä         23 26
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         11 107
  Pankkien liikkeeseen laskemat         1 150 1 480
  Muut saamistodistukset         1 671 1 655
  Saamistodistukset yhteensä         2 832 3 242
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 2 739 milj. euroa (3 155).        
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         1 451 1 738
  Muut         775 619
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         2 226 2 357
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         5 058 5 598
               
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 173 milj. euroa (131).
               
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä         5 168 5 745
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset:
Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 494 milj. euroa (2 709) ja rahamarkkinasijoituksia 338 milj. euroa (533).
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet:
Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 635 miljoonaa (674) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 692 milj. euroa (551).
               
Omistusyhteisö
               
JOHDANNAISSOPIMUKSET
               
      2011     2010  
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 1 050 16 - 1 075 29 -
  Luottoriskinvaihtosopimukset 20 0 - - - -
  Korkojohdannaiset yhteensä 1 070 16 0 1 075 29 0
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 80 13 17 95 7 10
               
               
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 1 150 29 17 1 170 36 10
               
               
MUUT RAHOITUSVARAT
               
Milj. e         2011 2010
Lainat ja muut saamiset            
  Talletukset         1 1
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Pankkien liikkeeseenlaskemat         809 509
  Muut saamistodistukset         223 151
  Saamistodistukset yhteensä         1 032 659
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 932 milj. euroa (553).          
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         - -
  Muut         34 36
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         34 36
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         1 066 695
               
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 0 milj. euroa (2).
               
Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
               
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä         3 465 3 101
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 642 -2 563
               
Konserni yhteensä         16 745 17 508
               
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
16 Käyvät arvot