Sampo Group

Konsernitase, IFRS
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
                Lataa Excel
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
                   
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Vara-
rahasto
Sij.
vapaan
pääoman
rahasto
Voitto-
varat
Muunto-
erot *)
Myytävissä
olevat rahoi-
tusvarat**)
Rahavirta-
suojaus***)
Yht.
                   
Oma pääoma 1.1.2010 98 0 4 1 527 5 889 -200 287 9 7 613
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         10       10
Osingonjako         -561       -561
Osuus osakkuusyhtiön muista
oman pääoman muutoksista
        19       19
Kauden laaja tulos         1 104 262 447 -6 1 807
                   
Oma pääoma 31.12.2010 98 0 4 1 527 6 459 62 734 3 8 886
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         13       13
Osingonjako         -645       -645
Omien osakkeiden hankinta         -24       -24
Osuus osakkuusyhtiön muista
oman pääoman muutoksista
        4       4
Kauden laaja tulos         1 038 29 -379 -2 686
                   
Oma pääoma 31.12.2011 98 0 4 1 527 6 844 91 354 1 8 920
                   
*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 23 (48) milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.
                   
**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta -409 (615) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty 30 (-168) milj. euroa.
                   
***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -2 (-6) milj. euroa.
                   
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
Konsernitase, IFRS
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS