Sampo Group

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
                Lataa Excel
Konsernitase, IFRS
                 
Milj. e     Liite   12/2011 12/2010
                 
Varat                
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           11 26 29
Sijoituskiinteistöt           12 118 122
Aineettomat hyödykkeet           13 745 742
Sijoitukset osakkuusyrityksissä           14 6 593 5 699
Rahoitusvarat 10, 15, 16, 17, 18, 19 16 745 17 508
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena
olevat sijoitukset
        10, 20 3 053 3 127
Laskennalliset verosaamiset           21 64 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista           28 532 514
Muut varat           25 1 659 1 515
Käteiset varat         10, 26 572 527
Varat yhteensä             30 107 29 851
                 
Velat                
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista           28 13 796 13 749
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja
sijoitussopimuksista
          29 3 054 3 124
Rahoitusvelat     10, 16, 17, 29 2 768 2 187
Laskennalliset verovelat           21 474 640
Varaukset           30 37 36
Eläkevelvoitteet           31 98 105
Muut velat           32 960 1 124
Velat yhteensä             21 187 20 965
                 
Oma pääoma           34    
Osakepääoma             98 98
Rahastot             1 531 1 530
Kertyneet voittovarat             6 844 6 459
Muut oman pääoman erät             447 799
Emoyhtiön omistajien osuus             8 920 8 886
Määräysvallattomien osuus             0 0
Oma pääoma yhteensä             8 920 8 886
                 
Oma pääoma ja velat yhteensä             30 107 29 851
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS