Sampo Group

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Tilinpäätöksen liitetiedot
              Lataa Excel
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
               
        2011 2010
Liiketoiminnan rahavirta
  Voitto ennen veroja 1 228 1 320
  Oikaisut:        
    Poistot       18 29
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot       530 -458
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot       -130 -279
    Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos       -95 331
    Muut oikaisut       -885 -515
  Oikaisut yhteensä     -562 -892
               
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)        
    Sijoitukset *)       17 74
    Muut varat       -130 73
  Yhteensä     -113 148
               
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)        
    Rahoitusvelat       101 -9
    Muut velat       -307 -132
    Maksetut tuloverot       -241 -288
  Yhteensä     -447 -429
               
  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat     106 147
               
Investointien rahavirta          
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin       -119 62
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin       -17 5
  Investointeihin käytetyt nettorahavarat     -136 67
               
Rahoitustoiminnan rahavirta          
    Omien osakkeiden hankinta       -24 -
    Maksetut osingot       -637 -554
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut       2 440 1 954
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset       -1 703 -1 848
  Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat     75 -448
               
Rahavirrat yhteensä       46 -234
               
Rahavarat tilikauden alussa       524 793
Muuntoerot       2 -32
Rahavarat tilikauden lopussa     572 527
Rahavarojen nettomuutos       46 -234
               
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:       2011 2010
Saadut korot       697 655
Maksetut korot       -194 -187
Saadut osingot       102 64
               
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
               
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
               
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
               
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Tilinpäätöksen liitetiedot