Sampo Group

Henkilöstö
Hallinnointi

Yritysvastuu

Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat yhteisiä arvoja – eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys – kaikissa liiketoimissaan ja yhteyksissään kaikkiin sidosryhmiin. Vakuuttaminen on liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja luottamus ovat keskeistä päivittäisissä asiakaskontakteissa. Yritysvastuuasiat ovat keskeisiä sekä Pohjoismaiden suurimman vahinkovakuutusyhtiön Ifin että Suomen ja Baltian johtavan henkiyhtiön Mandatum Lifen toiminnassa.

Yritysvastuu If Vahinkovakuutuksessa

Ifin toiminnan perusajatuksena on pyrkiä edistämään sellaisen yhteiskunnan syntymistä, jossa kaikkien on turvallista elää. Vahinkovakuutusyhtiöt kuuluvat yhdessä julkisten viranomaisten kuten poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen kanssa yhteiskunnan tärkeimpiin arkipäiväämme turvaaviin toimijoihin. Pelkästään vuonna 2011 If käsitteli 1,5 miljoonaa vakuutustapahtumaa. Tapahtumiin sisältyi vahinkoja liikenneonnettomuuksista aiheutuneista yksityishenkilöiden vahingoista aina yritysten vahinkoihin, jotka aiheutuivat oman tai alihankkijoiden tuotannon keskeytymisestä luonnonkatastrofin vuoksi. Näin tapahtui vuoden aikana esimerkiksi Japanissa ja Thaimaassa. Kaiken kaikkiaan If maksoi vuoden aikana vahingonkorvauksina noin 2,8 miljardia euroa.

Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä If ottaa laajemman yhteiskuntavastuun kuin sen pelkkä liiketoiminta edellyttää. If hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan hallita riskejä turvallisen kehityksen edistämiseksi. Tavoitteena on toimia aina tavalla, joka täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ympäristöasiat, joiden parissa If on työskennellyt ahkerasti jo useiden vuosien ajan ja missä tiukat ympäristöperiaatteet ohjaavat yhtiön kaikkia toimia. Perusajatuksena on, että If pyrkii aina löytämään ympäristön näkökulmasta parhaan mahdollisen ratkaisun – Ifille, asiakkaille, toimittajille ja kumppaneille. Vuonna 2011 on toteutettu joukko konkreettisia toimenpiteitä:

  • If, joka huolehtii vuosittain yli 300 000 vaurioituneesta autosta ja tilaa miljoonilla euroilla asuntojen sekä liikekiinteistöjen korjauksia, asettaa palveluntarjoajilleen jatkuvasti ympäristövaatimuksia tilatessaan kuljetuksia, työmateriaaleja, työmenetelmiä jne. Tulos on nähtävissä tilastoista: Vuonna 2011 Ifin vastuulla oli esimerkiksi lähes puolet kaikista Ruotsissa autojen vahingoittuneille muoviosille tehtävistä korjauksista. If lähettää myös vuosittain romutettaviksi yli tuhat autoa. Tässä työssä otetaan talteen lähes 70 000 varaosaa, jotka korjaamot käyttävät myöhemmin korjaustehtävissään. Raaka-aineiden säästön lisäksi kierrätys vähentää hiilidioksidipäästöjä.
  • Kunnianhimoinen sisäinen ympäristöohjelma on ollut käynnissä Ifissä jo usean vuoden ajan. If on vuoden 2011 aikana tehnyt esimerkiksi paljon työtä vähentääkseen energian kulutusta suurimmissa toimipisteissään.
  • If on liittynyt YK:n CDM-ohjelmaan (Clean Development Mechanisms) ja saavutti vuoden aikana ohjelman mukaisen päästöneutraaliuden. Tämän saavuttamiseksi If investoi intialaiseen sähkövoimalaitokseen ja näin kompensoi omia päästöjään voimalaitoksen vähentyneillä päästöillä.
  • Ifin ilmaston hyväksi tekemä työ arvostettiin erinomaiseksi ClimateWise-periaatteiden mukaisessa vertailussa. ClimateWise on vakuutusalan toteuttama kansainvälinen ilmasto-ohjelma.
  • If on aloittanut yhteistyön WWF Suomen kanssa, ja esimerkiksi Ifin Turun toimipisteestä on tulossa WWF:n sertifioima ”Green Office”.

If tukee turvallisuuteen panostamista laaja-alaisesti. Ruotsissa If on tukenut vuonna 2011 muun muassa Pelastakaa Lapset -järjestön toimintaa verkkokiusaamista vastaan. Ifin ”Säkerhetsnål”- ja ”Eldsjälspriset”-stipendit jaetaan vuosittain nuorille henkilöille, jotka työskentelevät muiden vaikeassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi, tai järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka ovat omistautuneet paremman yhteiskunnan luomiselle. Norjassa If tekee valtakunnallisesti yhteistyötä yhteisöturvallisuutta ja toimintavalmiutta edistävän valtion laitoksen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sekä Norjan paloturvallisuusyhdistyksen (Norsk Brannvernforening) kanssa. Suomessa If edistää ekaluokkalaisten turvallisuutta kirkkaan keltaisten lippalakkien avulla, niin, että koulumatkalla olevat lapset näkyvät liikenteessä. If tukee myös Suomen urheiluliiton SUL:n 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua yleisurheilukoulua.

If tekee myös paljon työtä auttaakseen asiakkaita itse ehkäisemään vahinkoja. Pienin toimenpitein tämä tapahtuu esimerkiksi tarjoamalla yksityishenkilöille edullisia turvatuotteita. Suuremmassa mittakaavassa yhtiö tukee yritysasiakkaita muun muassa toteuttamaan järjestelmällisiä riskianalyysejä.

If pyrkii luonnollisesti vaikuttamaan myös poliitikkoihin ja muihin päättäjiin, jotta he tekisivät viisaita ja kauaskantoisia päätöksiä. Esimerkiksi Ruotsissa If pyrkii kiinnittämään yhdyskuntasuunnittelijoiden huomion merenpinnan nousun riskeihin heidän käsitellessään toiveita asuntojen rakentamisesta veden äärelle. Yhdessä kolmen muun johtavan pohjoismaisen vakuutusyhtiön kanssa If tukee tutkimusprojektia, joka liittyy ilmastonmuutokseen Pohjolassa. Tutkimusta johtaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin NordForsk. Ifin tutkijat analysoivat myös jatkuvasti yhtiön kattavaa autovahinkoja koskevaa tietoaineistoa tarkoituksenaan parantaa informaation avulla tieliikenteen turvallisuutta. Erityishuomion kohteena ovat tällä hetkellä suojaamattomien liikenteen osapuolten, kuten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen.

Internetissä tehtyjen vahinkoilmoitusten määrä lisääntyy, mikä nopeuttaa korvauspalvelua ja samalla säästää ympäristöä paperin kulutuksen vähentyessä.

Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Mandatum Life turvaa yrittäjäasiakkaitaan ja heidän perheitään sekä yrityksen tulevaisuutta siltä varalta, että yrittäjä itse sairastuisi, joutuisi työkyvyttömäksi tai menehtyisi. Myös eläkkeen omaehtoisen täydentämisen mahdollistaminen on yrittäjille tärkeää, koska lakisääteisen eläkkeen pienuus saattaisi laskea yrittäjän eläkepäivien tulotason jopa toimeentulorajan alapuolelle. Mandatum Life tarjoaa yrittäjille paremmat mahdollisuudet keskittyä yrityksensä johtamiseen ja selviytyä paremmin henkilöriskien kohdatessa. Tarjotuilla ratkaisuilla on lisäksi positiivisia vaikutuksia niin yrittäjän vaikutuspiiriin kuin koko yrittäjyyden kehittymiseen.

Mandatum Life kehittää kiinteässä yhteistyössä suuryritysasiakkaidensa kanssa työhyvinvoinnin strategioita ja prosesseja – ja osallistuu näin omalta osaltaan vastuullisten henkilöstökäytäntöjen parantamiseen. Yritysasiakkaat huolehtivat henkilöstöstään ja välillisesti heidän omaisistaan mm. tarjoamalla lisäturvia työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta sekä palkitsemalla henkilöstöään pitkänäköisesti ja motivoivasti.

Tärkeimmät ihmisten onnellisuuteen vaikuttavat seikat ovat perhe, oma ja läheisten terveys, rakkaus ja hyvä taloudellinen tilanne. Vakava sairastuminen, työkyvyttömyys, tapaturma tai kuolema voi olla merkittävä taloudellinen riski. Vapaaehtoinen lisäturva on yleensä tarpeen ja Mandatum Lifen maksamat korvaukset auttavat ihmisiä ja heidän läheisiään selviytymään vaikeista tilanteista paremmin.

Henkilöstö
Hallinnointi