Sampo Group

Henkilöstö

Mandatum Life

Ennätyksellisen vuoden 2010 jälkeen vuosi 2011 osoittautui monella tapaa haasteellisemmaksi. Euroalueen velkakriisin seurauksena sijoitusmarkkinoilla vallinnut epäluottamus teki vuodesta vaikean sekä sijoitustoiminnassa että maksutulotavoitteiden saavuttamisessa.

Maksutulon osalta jäätiin jälkeen tavoitteista ja vuoden 2010 tasosta. Tavoiteltua alhaisemmasta tasosta huolimatta maksutulo oli yhtiön historian toiseksi korkein, mitä voidaan pitää markkinatilanne huomioiden hyvänä näyttönä valitun myyntistrategian toimivuudesta. Myönteistä oli riskivakuutuksen volyymien kasvu sekä Sampo Pankki -jakelukanavan kautta myytyjen sopimusten maksutulon pysyminen edellisvuoden hyvällä tasolla.

Sijoitusomaisuuden tuotto painui kahden erinomaisen vuoden jälkeen tappiolliseksi. Yhtiön sijoitustoiminnan tulosta heikensi erityisesti osakkeiden heikko kehitys, jota osaltaan kompensoi yhtiön joukkovelkakirjalainojen hyvä tuotto. Yhtiöllä ei ollut vuoden aikana sijoituksia euroalueen kriisimaiden velkapapereissa. Vuonna 2010 tehdyt vastuuvelan korkotäydennykset helpottivat tuloksen saavuttamista vuonna 2011. Matalariskiset korot ovat edelleen alhaisella tasolla, mistä johtuen vastuuvelan korkotäydennystä kasvatettiin vuoden 2012 osalta.

Mandatum Lifen myyntistrategian keskeisimpiä onnistumisen kulmakiviä on eri asiakassegmentteihin ja tuotteisiin keskittyvien omien jakelukanavien yhteistyön toimiminen. Jakelukanavien yhteistyössä on edistytty ja tulevan vuoden osalta yhteistyön odotetaan tiivistyvän entisestään.

Varainhoidossa absoluuttisen tuoton filosofiaan nojaten salkkuja suojattiin aktiivisesti varsinkin vuoden jälkipuoliskolla, millä onnistuttiin merkittävästi pienentämään arvonlaskuja. Asiakkaille tarjolla olevat sijoituskohteet menestyivätkin vaikeassa markkinatilanteessa hyvin suhteessa kilpailijoiden vastaaviin kohteisiin. Epävarmuuden ja markkinaheilunnan voimakas lisääntyminen hiljensi hieman potentiaalisen asiakaskunnan päätöksentekohalukkuutta. Varainhoidon asiakkaat ottivat markkinatilanteen puolestaan varsin rauhallisesti, mikä näkyi erityisesti nettomerkintöjen kasvuna myös vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Mandatum Life osti vuoden aikana henkilöstörahasto- ja eläkepalveluihin keskittyneen liiketoiminnon henkilöstöineen perustamaansa tytäryhtiöön (Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy). Innovan tarjoamat uudet palvelut monipuolistavat Mandatum Lifen palvelutarjontaa yrityksille entisestään.

Sampo Pankin kanssa sovittiin jakeluyhteistyön jatkamisesta vähintään seuraavan viiden vuoden ajan. Tämä mahdollistaa panostukset uusiin tuoteratkaisuihin, joista ensimmäiset tuotiin markkinoille jo toimintavuoden syksynä.

Suomen ja Baltian yksiköiden yhteistyö jatkui tiiviinä. Parhaimpia käytäntöjä monistettiin yhteisiksi Mandatum Lifen käytännöiksi ja useiden tuotteiden lanseeraukset toteutettiin yhtä aikaa molemmilla markkinoilla. Sijoitusmarkkinan epävarmuus vaikutti myös Baltian markkinoihin ja maksutulo jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.

Mandatum Lifessa jatkettiin vahvasti henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen, asiakaslähtöisyyden ja esimiestyön kehittämistä. Muun muassa panostukset työterveyspalveluihin pienensivät sairauspoissaoloja ja kokonaisuutena henkilöstön kokema tyytyväisyys Mandatum Lifeen työnantajana nousi entisestään.

Mandatum Life toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Henkilöstö