Sampo Group

Vahinkovakuutusriskit
Markkinariskit

Henkivakuutusriskit

Henkivakuutustoiminnan riskit sisältävät underwriting-riskit sekä vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvän riskin. Underwriting-riskit sisältävät biometriset riskit, vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit sekä kustannusriskit. Tässä kappaleessa käsitellään näiden henkivakuutustoiminnan riskien kehitys vuonna 2011 sekä henkivakuutustoiminnan riskienhallintaperiaatteet.

"Havainnollistava kuva henkivakuutustoiminnan riskikäsitteistä" -kuvassa esitetään henkivakuutusriskit yleisellä tasolla.

Biometriset riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille tulisi korvattavaksi enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä tultaisiin maksamaan vakuutetuille pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin yhtiö ennakoi vakuutusten hinnoitteluhetkellä. Yksittäisiä tilanteita, joissa yksittäinen voimakkaasti vaikuttava tapahtuma johtaa merkittävään eroon toteutuneiden korvausten ja odotettujen maksujen välillä kutsutaan katastrofiriskiksi. Henkivakuutustoiminnassa katastrofitapahtumat sisältävät sekä yksittäiset tapahtumat ja tapahtumasarjat lyhyellä aikavälillä että pitkään jatkuvat tapahtumat.

Sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus korottaa vakuutusmaksuja on rajoitettu kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi, eivätkä ole muutettavissa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla määrällä.

"Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2011 ja 2010" -taulukossa esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 77 prosenttia vuonna 2011 (78 prosenttia vuonna 2010). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 13,5 miljoonasta eurosta 27 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita,
Mandatum Life, 2011 ja 2010
  2011 2010

 Milj. €

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Henkivakuutus

42,6

23,0

54 %

37,9

21,7

57 %

Kuolevuus

26,7

13,5

51 %

23,4

14,2

61 %

Sairastavuus ja työkyvyttömyys

15,9

9,5

60 %

14,5

7,5

52 %

Eläkevakuutus

58,9

55,6

94 %

61,0

55,5

91 %

Yksilöllinen eläke

9,5

10,1

106 %

9,5

10,0

106 %

Ryhmäeläke

49,4

45,5

92 %

51,5

45,5

88 %

Kuolevuus (pitkäikäisyys)

44,6

41,8

94 %

46,2

42,3

92 %

Työkyvyttömyys

4,8

3,7

76 %

5,3

3,2

60 %

Mandatum Life

101,5

78,6

 77 %

98,9

77,2

78 %

 

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä kriittisin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Olennaisimmat epävarmuustekijät ryhmäeläkkeen kuolevuudessa liittyvät kuolevuustrendin kehitykseen suhteellisen iäkkäiden ja sosio-ekonomisesti valikoituneiden vakuutettujen keskuudessa. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Vastuuvelan osalta ryhmäeläkevakuutusten elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2002 ja vuonna 2007 tehtiin lisää muutoksia. Näiden muutosten jälkeen ryhmäeläkkeen kuolleisuus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2011 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeen osalta 2,7 miljoonaa euroa voitollinen (3,9 miljoonaa euroa vuonna 2010).

Henkivakuutuksen kuolevuusliike on voitollista ja trendi on yhtiölle suotuisa. Merkittävimpänä riskinä kuolevuusliikkeen heikkenemiselle nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikkakin eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Edellä mainittujen biometristen riskien lisäksi Mandatum Life altistuu myös muille riskeille, kuten vakuutuksenottajien käyttäytymisestä johtuville riskeille, kustannusriskille sekä vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvälle riskille.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

Merkittävä vakuutusriski on myös vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkailla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (keskeytysriski), tai mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski). Keskeytys- ja takaisinostomäärien pitäminen alhaisella tasolla on keskeinen menestystekijä erityisesti sijoitussidonnaisen liiketoiminnan kustannusliikkeen kannalta. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski ja keskeytysriski ovat vähemmän merkittäviä, koska Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia laskuperustekorollisista vakuutuksista muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta todellista takaisinostoriskiä on näin ollen vain yksittäisissä laskuperustekorkoisissa henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa. Näissä vakuutuksissa tasehallinnan riskiä pienentää sopimusten verrattain lyhyt maturiteetti. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorkoiseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä.

Takaisinosto- ja keskeytysriskit otetaan huomioon yhtiön ALM-riskianalyyseissa. Tätä on kuvattu yksityiskohtaisemmin Markkinariskit -osiossa.

Yhtiö on altistunut lisäksi kustannusriskille, joka on riski siitä, että tulevat liikekulut ylittäisivät vakuutusten hinnoittelussa oletetun tason. Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voida muuttaa vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten sekä moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen alhaisella tasolla. Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen tulos oli 9,8 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa vuonna 2010). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja.

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski on merkittävin vastuuvelan riittävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin sisältyvä laskuperustekorko on päätetty koko sopimusajalle. Tämän johdosta markkinakorkojen ja odotettujen sijoitustuottojen laskiessa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on täydennettävä.

Suurimmassa osassa laskuperustekorkoon pohjautuvista sopimuksista laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttokorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 79 miljoonalla eurolla (86 miljoonaa euroa vuonna 2010). Lisäksi 29 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2012 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,75 prosenttiin. Näin ollen Mandatum Life on alhaisten markkinakorkojen vuoksi kasvattanut vastuuvelkaansa yhteensä 108 miljoonalla eurolla.

Kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat on esitetty "Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2011" -taulukossa. Taulukossa näkyy myös kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2011.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2011
Milj. € Velka 2010 Maksut Kor-
vaukset
Kuormi-tustulo Takuu-tuotot Asiakas-hyvitykset Muut Velka 2011 Osuus %
Mandatum Life emoyhtiö                  
Sijoitussidonnainen yhteensä 2 977 611 -308 -41 0 0 -302 2 937 40 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 829 88 -6 -12 0 0 -145 753 10 %
Henkivakuutus 1 178 183  -159 -11 0 0 -96 1 095 15 %
Kapitalisaatiosopimukset 729 292 -140 -12 0 0 -46 823 11 %
Ryhmäeläkevakuutus 241 48 -3 -5 0 0 -15 266 4 %
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 4 391 202  -453  -37  153  -34  4 229  58 %
Ryhmäeläkevakuutus 2 500 108 -190 -8 85 5 -6 2 494 34 %
Laskuperustekorko 3,5 % 2 458 57 -185 -7 84 5 -8 2 404 33 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 42 51 -5 -1 1 0 2 90 1 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 322 24 -148 -7 56 1 27 1 275 17 %
Laskuperustekorko 4,5 % 1 134 16 -124 -6 49 0 5 1 075 15 %
Laskuperustekorko 3,5 % 154 5 -17 -1 6 0 11 157 2 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 34 4 -7 0 1 1 11 43 1 %
Yksilöllinen henkivakuutus 335 33 -70 -11 11 0 -1 298 4 %
Laskuperustekorko 4,5 % 83 5 -19 -2 4 0 7 77  1 %
Laskuperustekorko 3,5 % 195 11 -44 -4 6 0 -6 158 2 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 57 16 -6 -5 2 0 -1 63 1 %
Kapitalisaatiosopimukset 21 1 -17 0 0 0 0 6 0 %
Laskuperustekorko 3,5 % 15 0 -16 0 0 0 0 0 0 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6 1 -1 0 0 0 0 6 0 %
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Korkotäydennys 147 0 0 0 0 0 -40 108 1 %
Tuleva jälleenvakuutus 3 2 -1 0 0 0 -2 2 0 %
Muu velka 64 34 -28 -12 1 0 -13 46  1 %
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä 7 369 813 -761 -77 153 6 -336 7 166 98 %
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 165 41 -47 -3 1    0  -20 137  2 %
Sijoitussidonnainen 147 37 -45 -3 0 0 -19 117 2 %
Muut 18 4 -2 -1 1 0 -1 19 0 %
Mandatum Life konserni yhteensä 7 534 854 -808 -81 153 6 -356 7 303 100 %

Laskuperustekorolliset sopimukset eivät ole olleet Mandatum Lifen uusmyynnin painopistealue vuosiin. Silti lähes 60 prosenttia vastuuvelasta koostuu edelleen laskuperustekorollisten sopimusten vastuuvelasta. Laskuperustekorollisen vastuuvelan määrä on laskussa, koska sopimusten vakuutusmaksutulot ovat laskusuunnassa ja korvausvaatimukset, erityisesti maksetut eläkkeet, ovat kasvussa. Keskimääräinen laskuperustekorko vakuutuksenottajien säästöille ilman vastuuvelan korkotäydennyksen huomioon ottamista on 3,7 prosenttia. Keskimääräinen korko alenee ajan myötä, koska sopimukset joiden korko on 4,5 prosenttia erääntyvät aikaisemmin kuin sopimukset, joiden laskuperustekorko on alempi. Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelan trendi on nouseva paitsi sellaisina vuosina kuten 2008 ja 2011, jolloin sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvien sijoitusten tappiot ylittävät nettomerkinnät.

Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitystä on kuvattu "Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2003-2011" -kuvassa.

Henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio on esitetty "Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2011" -taulukossa. Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttokorkojen muutoksille on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2011
Milj. € Duraatio 2012–
2013
2014–
2015
2016–
2020
2021–
2025
2026–
2030
2031–
2035
2036–
Mandatum Life emoyhtiö                
Sijoitussidonnainen yhteensä

8,5

472

406

753

480 342

220

296

Yksilöllinen eläkevakuutus

11,4

38

68

173

 153 122

 84

96

Henkivakuutus

 6,1

272

 195

 281

 133 85

46

47

Kapitalisaatiosopimukset

 8,0

148

121

236

132 86

53

84

Ryhmäeläkevakuutus

13,2

14

22

63

62 49 36

69

Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä

9,3

1 018

855

1 621

1 138 815 569

905

Ryhmäeläkevakuutus

10,8

499

467

1 029

821 628 469

783

Laskuperustekorko 3,5 %

10,9

475

449

995

797 611 457

761

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

9,5

24

19

33

24 17 12

22

Yksilöllinen eläkevakuutus

6,7

328

320

481

 259 147 72

74

Laskuperustekorko 4,5 %

6,6

276

 273

417

224 122 58

59

Laskuperustekorko 3,5 %

7,0

41

38

52

29 21 12 11
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

6,7

12

9

11

6 4 2 4
Henkivakuutus

7,4

101

50

84 43 33 24 44
Laskuperustekorko 4,5 %

8,0

23

17

25 13 10 7 14
Laskuperustekorko 3,5 %

7,2

62

22

38 22 17 13 24
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

7,1

16

10

21 9 6 4 6
Kapitalisaatiosopimukset

8,6

1

1

2 1 1 1 0
Laskuperustekorko 3,5 %

0,5

0

0

0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 8,8 1

1

2 1 1 1 0
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys

4,7

45 15 23 12 6 3 3
Tuleva jälleenvakuutus

0,5

2

0

0 0 0 0 0
Muu velka

0,9

41

3

2 0 0 0 0
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä 9,1

1 490

1 261

2 374

1 618

1 158

789

1201

Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE
17

12

30 21  18 11 27
Sijoitussidonnainen   13

10

24 17 17 11 26
Muut   5

2

6 4 1 1 0
Mandatum Life konserni yhteensä

 

1 507

1 273

2 404

1 638

1 176

800

1 227

 

Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta

Henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riski- ja kustannusvastaavalla hinnoittelulla, asettamalla ylärajoja myönnettäville turville sekä jälleenvakuutuksella.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan erityisesti yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus päättää vuosittain suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Life osallistuu suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden yhdessä ottamaan katastrofijälleenvakuutukseen.

Vakuutusriskeihin liittyvä vastuunvalinta on osa Mandatum Lifen päivittäistä toimintaa. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa (Underwriting Policy) on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille. Vastuunvalintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamista valvotaan jatkuvasti.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyviä oletuksia tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytetyt oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.

Vahinkovakuutusriskit
Markkinariskit