Sampo Group

Riskien ja pääoman hallinta
Vahinkovakuutusriskit

Underwriting-riskit

Vakuutusvelkojen kirjanpitoarvo (vastuuvelka) ja markkinaehtoinen arvo riippuvat (i) tulevien korvauskustannusten suuruudesta ja ajoituksesta (liikekulut mukaan lukien) sekä (ii) koroista, joita käytetään näiden korvausten diskonttaamisessa tähän päivään. Tässä osiossa tarkastelu kohdistuu pääasiallisesti ensimmäiseksi mainittuun osa-alueeseen ja siten underwriting- eli vastuunvalintariskiin. Diskonttokorkoriskiä ja sen vaikutusta vastuuvelkaan käsitellään myös tässä osiossa. Vastuiden taloudelliseen arvoon vaikuttavaa korkoriskiä käsitellään Markkinariskit-kappaleessa ALM-riskiä käsittelevässä osassa.
Riskien ja pääoman hallinta
Vahinkovakuutusriskit