Sampo Group

Riskienhallintaprosessin tavoitteet, tehtävät ja tarkoitus
Riskien ja pääoman hallinta

Riskienhallinnan hallintorakenne

Tässä luvussa kuvataan Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakennetta. Yleisempi kuvaus Sampo-konsernin hallinnointijärjestelmästä ja sisäisestä valvontajärjestelmästä on esitetty luvussa Hallinnointi.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life organisoivat toimintonsa itsenäisesti mutta noudattaen konsernitason riskienhallintaperiaatteita. Emoyhtiön hallitus tekee päätökset tytäryhtiöiden tuotto- ja pääomitustavoitteista. Tytäryhtiöiden riskipositiot ja pääomitusraportit yhdistellään konsernitasolle vuosineljänneksittäin ja tulokset raportoidaan Sampo Oyj:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

Eri hallintoelinten raportointivastuut Sampo-konsernin tasolla on esitetty "Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne" -kuvassa.

Sampo Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Tarkastusvaliokunta vastaa hallituksen nimissä Sampo-konsernin riskienhallinnan periaatteiden ja niihin liittyvien ohjeistuksien laatimisesta. Tarkastusvaliokunta varmistaa lisäksi, että konsernin eri toiminnot noudattavat periaatteita ja ohjeistuksia, valvoo Sampo-konsernin riskejä ja riskikeskittymiä, sekä varmistaa, että riskienhallinta yhtiöissä on kattavaa ja laadukasta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintapolitiikkojen toteuttamista, pääomitusta sekä riskin ja tuoton kehittymistä. Vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee valita niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät toimi Sampo-konsernin johdossa ja jotka ovat riippumattomia yrityksestä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu neljännesvuosittain.

Konsernin riskienhallintajohtaja on vastuussa riskienhallinnan asianmukaisuudesta konsernitasolla. Riskienhallintajohtajan tehtävänä on valvoa Sampo-konsernin riskejä kokonaisuutena, sekä koordinoida ja valvoa tytäryhtiöiden ja konsernin riskienhallintaa.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen hallitukset ovat omien yhtiöidensä ylimpinä päätöksentekijöinä vastuussa näiden riskienhallintaprosesseista. Hallitukset varmistavat, että riskienhallinta ja valvonta ovat riittäviä sekä hyväksyvät riskienhallintasuunnitelmat. Hallitukset myös nimittävät If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen riskienhallintaan liittyvät komiteat ja vastaavat riskienhallintaan liittyvien politiikkojen, periaatteiden ja ohjeiden muutostarpeiden tunnistamisesta.

Riskienhallinta If Vahinkovakuutuksessa

If Vahinkovakuutuksen hallitus yhtiönsä ylimpänä päätöksentekijänä on vastuussa sen riskienhallintaprosesseista. Hallitus varmistaa, että riskienhallinta ja valvonta ovat riittäviä, seuraa riskiraportteja sekä hyväksyy riskienhallintasuunnitelmat.

Eri hallintoelinten raportointivastuut If Vahinkovakuutuksessa on esitetty "If Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan hallintorakenne" -kuvassa.

If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontakomitea avustaa If Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajaa ja hallitusta täyttämään riskienhallintaprosessin valvontaan liittyvät velvoitteensa. Riskienvalvontakomitea seuraa eri komiteoiden, liiketoiminta-alueiden, asiantuntijoiden ja erityistoimintojen tuottamia raportteja. Se seuraa myös If Vahinkovakuutuksen riskejä suhteessa hallituksen sille asettamiin limiitteihin. If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontayksikkö on vastuussa riskienvalvontakomitealle raportoidun informaation koordinoinnista ja analysoinnista riskienhallintajohtajan nimissä.

If Vahinkovakuutuksen eri riskikomiteoiden vastuut ovat seuraavanlaiset:

  • Sijoituskomitean puheenjohtaja vastaa sijoitustoiminnan valvonnasta If Vahinkovakuutuksessa, sijoitussuunnitelmassa (Investment Policy) määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamisen varmistamisesta sekä mahdollisten poikkeamien raportoinnista;
  • Vastuunvalintakomitean puheenjohtaja hyväksyy vastuunvalintapolitiikan (Underwriting Policy) periaatteista poikkeamisen sekä antaa mielipiteitä ehdotetuista poikkeamista;
  • Aktuaarikomitean puheenjohtaja vastaa korvausvastuuriskin raportoinnista, valvoo vastuuvelkaa sekä siihen sisältyvää korvausvastuuriskiä;
  • Jälleenvakuutuskomitean puheenjohtaja vastaa jälleenvakuutuspolitiikasta (Reinsurance Policy) sekä sisäisestä jälleenvakuutuspolitiikasta (Internal Reinsurance Policy) tehtävien poikkeamien hyväksymisestä ja raportoinnista;
  • Jälleenvakuutusturvakomitean puheenjohtaja vastaa jälleenvakuutusturvapolitiikasta (Reinsurance Security Policy) tehtävien poikkeamien hyväksymisestä ja raportoinnista;
  • Operatiivisten riskien komitean puheenjohtaja vastaa operatiivisten riskien raportoinnista If Vahinkovakuutuksessa kokonaisuutena perustuen operatiivisten riskien arviointiprosessissa tunnistettuihin riskeihin;
  • Etiikkakomitean puheenjohtaja vastaa etiikkapolitiikan (Ethics Policy) sekä muiden arvoihin ja käyttäytymiseen liittyvien politiikkojen ylläpitämisestä;
  • Compliance-komitea toimii neuvoa antavana foorumina compliance-johtajalle, vastaa lakiasioihin liittyvien compliance-kysymysten koordinoinnista If Vahinkovakuutuksessa sekä toimintojen järjestämisestä Sampo-konsernin compliance-politiikan (Compliance Policy) mukaisesti. Sampo-konsernin compliance-politiikkaa sovelletaan kaikissa konsernin yhtiöissä.

Riskienhallinta Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen hallitus vastaa riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan riittävyydestä. Hallitus vahvistaa vuosittain riskienhallintasuunnitelman, sijoitussuunnitelman ja muut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeet.

Mandatum Lifen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan toteuttamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Riskienhallintakomitea koordinoi ja valvoo kaikkia Mandatum Lifen riskejä. Komitean puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Riskit on jaettu pääryhmiin, joita ovat vakuutusriskit, markkinariskit, operatiiviset riskit, juridiset ja compliance-riskit sekä liiketoiminta- ja maineriskit. Baltian tytäryhtiön riskejä seurataan myös komiteassa. Jokaisella riskialueella on oma vastuuhenkilönsä komiteassa.

Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvoo, että sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen sijoitussuunnitelmassa määritettyjen limiittien puitteissa ja valvoo pääomien riittävyyttä suhteessa taseen markkinariskeihin. Tasehallintakomitea raportoi hallitukselle ja kokoontuu vähintään kuukausittain.

Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintaohjeistuksen ylläpitämisestä sekä vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuuden valvonnasta. Komitea myös raportoi vastuunvalintaohjeistukseen liittyvistä poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka vastuulla on varmistaa, että vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävät periaatteet ovat riittävät ja yhteensopivat vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa. Hallitus hyväksyy vakuutussopimusten hinnoittelun ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet. Lisäksi hallitus määrittelee maksimitason omalla vastuulla pidettäville riskeille ja hyväksyy jälleenvakuutuspolitiikan vuosittain.

Lakiasiat ja compliance -yksikkö hoitaa lain ja säädösten noudattamiseen liittyviä asioita. Yksikön johtaja on riskienhallintakomitean jäsen. Toimitusjohtaja on vastuussa liiketoiminnallisista ja maineriskeistä ja hän on myös riskienhallintakomitean puheenjohtaja.

Operatiivisten riskien komitea analysoi ja käsittelee operatiivisia riskejä liittyen esimerkiksi uusiin tuotteisiin ja palveluihin, prosesseissa ja riskeissä tapahtuneisiin muutoksiin sekä toteutuneisiin operatiivisiin riskitapahtumiin. Merkittävistä havainnoista raportoidaan riskienhallintakomitealle ja hallitukselle neljännesvuosittain. Operatiivisten riskien komitea on vastuussa myös jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien ylläpidosta ja päivittämisestä.

Baltian tytäryhtiöllä on omat riskienhallinnan menettelytavat. Suurimmat riskitapahtumat raportoidaan myös Mandatum Lifen riskienhallintakomitealle. Baltian tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja on riskienhallintakomitean jäsen.

Sisäinen tarkastus varmistaa tarkastussuositusten avulla riittävien sisäisten kontrollien olemassaolon.

Eri hallintoelinten raportointivastuut Mandatum Lifessa on esitetty "Mandatum Lifen riskienhallinnan hallintorakenne" -kuvassa.

Riskienhallintaprosessin tavoitteet, tehtävät ja tarkoitus
Riskien ja pääoman hallinta