Sampo Group

Pääomituksen herkkyysanalyysi
Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä

Pääomitus viranomaisten kriteereillä

Sampo-konsernin vakavaraisuus raportoidaan neljännesvuosittain suomalaisille valvoville viranomaisille. Tytäryhtiöiden vakavaraisuus raportoidaan paikallisille valvoville viranomaisille.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen viranomaisten vaatimat vähimmäismäärät ja viranomaislaskennan vakavaraisuuspääomat on esitetty "Viranomaisvaatimusten mukainen pääomitus, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2011 ja 31.12.2010" -kuvissa. If Vahinkovakuutuksen osalta viranomaislaskennan pääoma oli vuoden 2011 lopussa 3,25-kertainen verrattuna vähimmäismäärään. Vastaava luku Mandatum Lifen osalta oli 4,61. Sampo Oyj:lle ei emoyhtiönä lasketa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta mittaavaa viranomaislaskennan vakavaraisuutta.

If Vahinkovakuutuksen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma pieneni 2 698 miljoonaan euroon (2 956 miljoonaa euroa) vähimmäismäärän ollessa 841 miljoonaa euroa (735 miljoonaa euroa). Mandatum Lifen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma pieneni 1 041 miljoonaan euroon (1 324 miljoonaa euroa) vähimmäismäärän ollessa 226 miljoonaa euroa (231 miljoonaa euroa). Myös Sampo-konsernin vakavaraisuusasema oli vahva. Konsernin vakavaraisuussuhde oli 139 prosenttia (167 prosenttia).

 

Konsernin vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta annetun asetuksen mukaan laskettuna (1193/2004) on esitetty "Konsernin vakavaraisuus, 31.12.2011 ja 31.12.2010" -taulukossa.

Konsernin vakavaraisuus,
31.12.2011 ja 31.12.2010
Milj. €

31.12.2011

31.12.2010

Konsernitaseen oma pääoma

8 920 

8 886

Toimialakohtaiset erät

1 091 

1 711

Arvostuserot ja laskennalliset verot

380 

508

Topdanmark

-141 

 

Pääomalainat

 200

289

Osuus Nordean pääomasta, joka ei sisälly konsernitaseen omaan pääomaan

 653

915

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

 -3 217

-3 033

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (vakuutusyhtiöt)

 -745

-742

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (Nordea)

 -1 314

-1 218

Tasoitusmäärä (Suomi)

 -317

-361

Yhteistakuuerä (Suomi)

 0 0

Muut

 -169 -67

Suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta

 -672

-645

Konsernin vakavaraisuuspääoma, yhteensä

 6 794

7 564

Viranomaisten vaatima vähimmäismäärä, yhteensä

 4 902

4 526

     
Konsernin vakavaraisuus

 1 892

3 038

Konsernin vakaravaisuussuhde
(vakavaraisuuspääoma / viranomaisten vaatima vähimmäismäärä %)

139 %

167 %

 

Pääomituksen herkkyysanalyysi
Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä