Sampo Group

Pääomitus sisäisillä menetelmillä
Pääomitus viranomaisten kriteereillä

Pääomituksen herkkyysanalyysi

"Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011" -taulukko kuvaa herkkyysanalyysin vaikutuksia tytäryhtiöiden omaan pääomaan, vastuuvelan oikaisuihin sekä muokattuun vakavaraisuuspääomaan. Esimerkiksi korkojen nousu alentaisi rahoitusinstrumenttien arvonalenemisen myötä Sampo-konsernin omaa pääomaa. Toisaalta diskonttokoron nousu vastaavasti alentaisi vastuuvelan käypää arvoa, mistä johtuen muokattu vakavaraisuuspääoma kasvaisi.
Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen,
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011
  Korko Osake Muut sijoitukset

Milj. € 

1 % tasoliike alas

1 % tasoliike ylös

20 % alas

20 % alas

If Vahinkovakuutus

114  -111  -236  -20 

Mandatum Life

114  -107  -291  -144 

Sampo Oyj

-6  -4  -4 

Kokonaisvaikutus omaan pääomaan

235  -224  -530  -169 
         

Vaikutus vastuuvelan oikaisuihin

-1 087  892  11 

Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan

-853  667  -519  -163 

Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 31.12.2011. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo-konsernin yritysten velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.

Pääomitus sisäisillä menetelmillä
Pääomitus viranomaisten kriteereillä