Sampo Group

Konsernitasoiset riskit
Pääomitus sisäisillä menetelmillä

Pääomitus

Tässä kappaleessa kuvataan Sampo-konsernin pääomitus vuonna 2011 sekä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Riskejä ja niitä vastaavia pääomavaateita arvioidaan Sampo-konsernissa sisäisten menetelmien sekä viranomaisten ja luottoluokittajien käyttämien menetelmien perusteella. Muokatun vakavaraisuuspääoman määrää verrataan taloudelliseen pääomaan ja viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoman määrää verrataan viranomaisten vähimmäisvaatimukseen. Lisäksi luottoluokittajien eri luokitustasoja vastaavia pääomatavoitteita verrataan vastaavan luottoluokittajan mittariin käytettävissä olevasta pääomasta.

Sampo-konsernin tytäryhtiöiden vakavaraisuus aleni vuoden aikana johtuen matalammista koroista ja vastaavista muutoksista velkapuolella sekä niiden maksamista osingoista ja käyvän arvon rahastojen pienenemisestä. Taloudellisen pääoman muutokset olivat vähäisiä. Sampo-konsernin pääomituksen kehitys vuonna 2011 sisäisestä ja viranomaisnäkökulmasta on esitetty "Pääomituksen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2010–31.12.2011" -kuvissa.

 

 

Taloudellisen pääoman laskentaan käytettäviä malleja ja oletuksia päivitetään jatkuvasti, ja siten taloudellisen pääoman luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri vuosien välillä.

If Vahinkovakuutus aloitti vuoden 2011 alkupuolella sisäisen mallin esihakemusprosessin, jonka tavoitteena on saada hyväksyntä sisäisen mallin osittaiselle käytölle vakavaraisuusvaateen laskemiseksi uusien Solvenssi II -säännösten mukaisesti. Tuloksena jatkuvasta riskienhallintaan liittyvästä kehitystyöstä If Vahinkovakuutus sai vahvan ERM-luokituksen (Enterprise Risk Management) Standard & Poor’silta helmikuussa 2011.

Konsernitasoiset riskit
Pääomitus sisäisillä menetelmillä