Sampo Group

Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa
Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta Mandatum Lifessa

Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta If Vahinkovakuutuksessa

Operatiivisten riskien hallinnan jatkuvuus on varmistettu operatiivisten riskien komitean avulla, joka koordinoi operatiivisiin riskeihin liittyviä prosesseja. Komitean tehtävänä on antaa mielipiteitä, neuvontaa ja suosituksia If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontakomitealle sekä raportoida nykyisestä tilanteesta operatiivisiin riskeihin liittyen. Nykyisen tilanteen arvio perustuu organisaatiossa tehtyihin arvioihin, raportoituihin vahinkoihin sekä muuhun riski-informaatioon.

If Vahinkovakuutus tunnistaa operatiivisia riskejä useiden prosessien avulla. Vuosittain tehdään trendianalyysi, jossa tunnistetaan merkittävimmät vakuutustoimialaan vaikuttavat trendit ja arvioidaan niiden vaikutukset If Vahinkovakuutukseen. Tässä prosessissa tunnistetaan keskeiset ulkoiset operatiiviset riskit.

Linjaorganisaation ja toimintojen vastuulla on tunnistaa, arvioida ja hallita operatiivisia riskejä. Riskiarvioita tehdään neljännesvuosittain. Tunnistettuja riskejä arvioidaan niiden merkittävyyden perusteella, ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja vaikutus. Riskienhallinnan tilannetta arvioidaan kunkin riskin osalta käyttäen hyväksi niin sanottua liikennevalomallia: vihreä – riskin hallinta on hyvää, keltainen – huomioitava, punainen – huomioitava välittömästi. Merkittävimmät riskit, joiden status liikennevalomallissa on keltainen tai punainen, raportoidaan If Vahinkovakuutuksen operatiivisten riskien komitealle.

Toteutuneiden riskien raportointi ja analyysi on järjestetty eri tavoin toteutuneen riskin luonteesta riippuen. Osa riskitapahtumista kootaan toteutuneiden riskitapahtumien tietokannan kautta ja osa kerätään säännöllisten valvontatoimenpiteiden avulla.

If Vahinkovakuutuksessa on operatiivisten riskien hallitsemiseksi hyväksytty lukuisia toimintaohjeita, kuten operatiivisten riskien politiikka (Operational Risk Policy), jatkuvuussunnitelmia (Contingency Plans), turvallisuusohje (Security Policy), ulkoistuspolitiikka (Outsourcing Policy), asiakasvalitusten käsittelyohje (Complaints Handling Policy), korvausvaatimusten käsittelyohje (Claims Handling Policy) sekä muita ohjeita organisaation eri osa-alueisiin liittyen. Eri toimintaohjeet arvioidaan ja päivitetään vähintään vuosittain.

Lisäksi If Vahinkovakuutuksessa on myös kattavat prosessit ja yleisohjeet mahdollisten ulkoisten ja sisäisten petosten käsittelyyn. Sisäisen eettisen koulutuksen järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa
Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta Mandatum Lifessa