Sampo Group

ALM-riskit
Luottoriskit

Sijoitusomaisuuden riskit

Sijoituksia hallitaan noudattaen tytäryhtiöiden sijoituspolitiikkoja. Merkittävimmät riskit muodostuvat osake-, korko-, luottoriskimarginaali (spread)- ja valuuttariskeistä. Markkinariskejä syntyy myös pääomarahasto, riskirahasto-, kiinteistö- ja hyödykesijoituksista.

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan toteutuksesta yhtiön laatimien ja yhtiön hallituksen hyväksymien sijoitussuunnitelmien asettamien rajoitteiden puitteissa. Tytäryhtiöillä ja emoyhtiöllä on käytössä yhteinen koko Sampo-konsernin kattava sijoitusten hallinnan infrastruktuuri sekä tuotto- ja riskiraportointi. Sampo-konserni tuntee pohjoismaiset markkinat ja sijoituskohteet, joten konsernin suorat sijoitukset tehdään pääasiassa pohjoismaisiin arvopapereihin. Pohjoismaiden ulkopuolelle tehtävät sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoitusrahastojen tai muiden kolmansien osapuolien hallinnoimien sijoitusten kautta. Näitä sijoituksia käytetään ensisijaisesti työkaluina taktisen sijoitusallokaation toteutuksessa tuottojen saavuttamiseksi ja toissijaisesti hajautuksen lisäämiseksi.

Markkinariskien valvonta on eriytetty salkunhoidosta. Middle Office -toiminnot mittaavat sijoitustoiminnan riskejä ja tuloksellisuutta sekä valvovat sijoituspolitiikoissa määriteltyjen limiittien noudattamista päivätasolla. If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitea ja Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvovat yhtiöidensä markkinariskejä ja näihin liittyviä limiittejä vähintään kuukausittain. Edellä mainitut komiteat vastaavat sijoitustoiminnan valvonnasta näissä yhtiöissä. Konsernin tarkastusvaliokunta valvoo markkinariskien sekä keskittymien kokonaismäärää Sampo-konsernin tasolla vähintään vuosineljänneksittäin.

Sijoitusallokaatiot ja –tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2011 oli 17 590 miljoonaa euroa (18 301 miljoonaa euroa vuonna 2010). Sijoitussalkkujen allokaatiot If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2011 ja 2010 lopussa esitetään "Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011 ja 31.12.2010" -kuvassa.

Sijoitussalkkujen sisältö raportoidaan käyttäen sijoitusten käypiä arvoja. Nämä käyvät arvot määritetään joko suorien markkinanoteerauksien tai erilaisten arvostusmallien perusteella. Lisätietoa sijoitusvarojen arvostusmalleista on esitetty Sampo-konsernin tilinpäätöksen liitteessä 17.

Sampo Oyj:n omat markkinariskit ovat rajalliset. Yhtiön omista markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin sijoitetusta likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa Sampo Oyj:n velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat Sampo Oyj:n korkokulut alhaisemmat.

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen sijoitussuunnitelmat poikkeavat jonkin verran toisistaan, koska Mandatum Lifen on mahdollista tavoitella korkeampia sijoitustuottoja yhtiöiden vastuuvelkojen erilaisten rakenteiden vuoksi.

If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen, Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin sijoitusten tarkemmat allokaatiot esitetään "Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2011" -kuvassa.

Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life,
Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2011
  If Vahinkovakuutus  Mandatum   life  Sampo Oyj   Sampo-konserni 
Omaisuuslaji

 Mark-
kina
-arvo, Milj. €

 Osuus Keski-
mää-räinen
maturi-
teetti,
vuotta 
Mark-
kina
-arvo, Milj. € 
 Osuus Keski-
mää-räinen
maturit-
eetti,
vuotta
Mark-
kina
-arvo, Milj. €
 

Osuus

Keski-
mää-räinen
maturi-
teetti,
vuotta 
Mark-
kina
-arvo, Milj. €
 Osuus Keski-
mää-räinen
maturi-
teetti,
vuotta

Korkosijoi-
tukset
yhteensä

 9 914 89 %  2,5  3 228  60 %  2,3 952 96 %  0,7  14 095   80 % 2,4 
Rahamarkkina-
sijoitukset
ja kassavarat
1 022  9 %  0,3  430  8 %  0,3  902  91 %  0,7  2 354  13 %  0,4 
Valtioiden
jvk-lainat
935 8 %  3,1  22  0 %  5,0  0 %  0,0  956  5 %  3,1 
Muut jvk-lainat,
rahastot ja lainat
7 954  71 %  2,8  2 732  51 %  2,6  0 %  0,0  10 686  61 %  2,7 
Katetut jvk-
lainat
3 600  32 %  2,7  132  2 %  4,0  0 %  0,0  3 732  21 %  2,7 

Investment
grade -jvk-
lainat ja lainat

2 751  25 %  2,7  1 205  22 %  2,3  0 %  0,0  3 956  22 %  2,6 
High-yield
jvk-lainat
ja lainat
1 218  11 %  3,1  969  18 %  2,7  0 %  0,0  2 187  12 %  2,9 
Omaisuus-
vakuudelliset
jvk-lainat
0 %  0,0  0 %  0,0  0 %  0,0  0 %  0,0 
Heikomman
etuoikeuden
lainat / Tier 2
295  3 %  2,0  220  4 %  0,9  0 %  0,0   515 3 %   1,5
Heikomman
etuoikeuden
lainat / Tier 1
91 

1 % 

4,6  206  4 %  4,3  0 %  0,0 297   2 % 4,4 
Korkojohdannaiset 0 %  23  0 %  50   5 % 76  0 % 
Vakuutuskirja-
lainat
0 %  0,0  22  0 %  2,8  0 % 0,0 22  0 %   2,8
Muut omaisuus-lajit yhteensä 1 280  11 %  2 175 40 %  40  4 % 3 495  20 % 
Osakkeet 1 149  10 %  1 453  27 %  19  2 %  2 620  15 % 
Kiinteistöt 99  1 %  172  3 %  1 %  278  2 % 
Pääomarahasto-
sijoitukset
33  0 %  273  5 %  15  1 %  321  2 % 
Hyödykkeet 0 %  11  0 %  0 %  11  0 % 
Riskirahastot
(hedge funds)
0 %  266  5 %  0 %  266  2 % 
Omaisuuslajit yhteensä  11 194 100 %  5 403 100 %  993  100 %  17 590 100 % 
Valuuttapositio,
brutto
120 433 19 572

 

Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään "Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 2002–2011" -kuvissa. Kuvista havaitaan Mandatum Lifen keskimäärin korkeampi tuotto sekä sen vaihtelu.

 

Vuonna 2011 Sampo-konsernin painotettu keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 1,0 prosenttia (8,7 prosenttia vuonna 2010).

Korkosijoitukset

"Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2011" -taulukko esittää Sampo-konsernin korkosijoitusten määrän ja keskimääräisen maturiteetin instrumenteittain. Sampo-konsernilla on merkittävä määrä luottoriskillisiä sijoituksia. Sampo-konserni altistuu spread-riskille, jota mitataan ja hallitaan osana sijoitussalkkujen hallintaa. Limiittien asettaminen kuvataan tarkemmin Luottoriskit-kappaleessa.

Korkosijoitusten keskimääräiset maturiteetit, jotka vaikuttavat luottoriskin ja jälleenvakuutusriskin suuruuteen, olivat If Vahinkovakuutuksessa 2,5 vuotta ja Mandatum Lifessa 2,3 vuotta. Korkomuutosten herkkyyttä voidaan tarkastella korkosijoitusten (sisältäen johdannaiset) keskimääräisellä duraatiolla, joka oli If Vahinkovakuutuksessa 1,2 vuotta ja Mandatum Lifessa 1,8 vuotta. Duraatio ei anna Mandatum Lifen osalta täysin oikeaa kuvaa korkoherkkyydestä vuoden 2011 lopussa. Tämä johtuu johdannaisista, joita on käytetty pienentämään korkojen laskusta aiheutuvaa vaikutusta.

Vuoden 2011 aikana rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen osuus oli 13 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta. Korkeamman riskin (high-yield) joukkovelkakirjalainojen osuus koko sijoitusomaisuudesta oli 12 prosenttia. Julkisen sektorin joukkovelkakirjalainojen osuus oli 5 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta.

Osakesijoitukset

Sampo-konsernin osakesijoitukset olivat vuoden 2011 lopussa 2 620 miljoonaa euroa (3 353 miljoonaa euroa vuonna 2010). Vuonna 2011 osakkeiden osuuden pieneneminen sijoitusportfoliossa johtui lähinnä osakehintojen laskusta.

Vuoden 2011 lopussa If Vahinkovakuutuksen osakesalkun arvo oli 1 149 miljoonaa euroa (1 648 miljoonaa euroa vuonna 2010). Osakkeiden osuus oli 10,3 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Vuoden 2011 aikana If Vahinkovakuutuksen omistusosuus Topdanmarkissa on lisääntynyt ja toukokuun 2011 jälkeen se on käsitelty osakkuusyhtiönä ja siten sitä ei enää käsitellä osakesijoituksena. Vuoden 2010 lopussa sijoituksen arvo oli 198 miljoonaa euroa. Mandatum Lifessa osakesalkun arvo oli 1 453 miljoonaa euroa (1 686 miljoonaa euroa vuonna 2010) ja osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 26,9 prosenttia. Osakesalkku koostuu pohjoismaisten yhtiöiden osakkeista sekä sijoituksista rahastoihin ja ETF-rahastoihin, jotka sijoittavat Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Sampo-konsernin osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti on esitetty "Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2011" -kuvissa.

 

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten osakkeiden osuus oli 55 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin Pohjoismaihin keskittyneen toiminnan kanssa sekä suhteessa pohjoismaisiin valuuttoihin sidottuun vakuutusvelkaan.

Sampo-konsernin suorien osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain on kuvattu "Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2011" -taulukoissa. Merkittävimmät toimialasektorit olivat pääomahyödykkeet, kulutustavarat, ja perusteollisuus. Osakerahastojen kautta tehdyt sijoitukset olivat 45 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Suurimmat Sampo-konsernin osakesijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 40).

Valuuttariskit

Valuuttariski voidaan yleisesti ottaen jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriski viittaa valuuttariskiin, joka syntyy liiketoiminnan tai sijoitusten sopimuspohjaisista kassavirroista tai näihin kassavirtoihin liittyvistä suojauksista. Translaatioriski taas viittaa valuuttariskiin, joka syntyy yhdistettäessä sellaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä, joiden kotivaluuttana on muu kuin konsernin käyttämä valuutta.

Sampo-konsernissa avoimia transaktioriskipositioita tarkastellaan ja hallinnoidaan erikseen. Kunkin valuutan nettopositio on netto kyseisen valuutan määräisestä vastuuvelasta, sijoitusvaroista ja voimassaolevista ulkomaanvaluutan määräisistä valuuttakaupoista.

Vahinkovakuutuksia myydään enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen valuuttariskiä hallitaan vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla.

Koska henkivakuutuksen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, Mandatum Lifen valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa valuuttamääräisistä sijoituksista. Henkivakuutuksen valuuttastrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

Konserniyhtiöiden valuuttapositiot kotivaluuttoja vastaan on esitetty  "Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2011" -taulukossa. Taulukossa on esitetty avoimet positiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen kotivaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio,
If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2011
 

Kotivaluutta

EUR

USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK LTL LVL Muut Yhteensä, netto

If Vahinkovakuutus

SEK, miljoonaa                        

Vakuutustoiminta

 

-355

-126

0

-16

-120

-3 010

-1

-785

-1

-1

-14

-4 428

Sijoitukset

 

20

748 

28 

225 

1 959 

286 

3 268 

Johdannaiset

 

292

-610 

-28 

18 

-91 

1 057 

475 

-4 

1 109 

Transaktioriskipositio, yhteensä, netto,
If Vahinkovakuutus

 

-43

12 

14 

-1 

-24 

-1  -1  -17  -52 

Herkkyys: SEK -10 %

 

-4

 0

-2 

-2  -7 
                           

 Mandatum Life

EUR miljoonaa                         

 Vastuuvelka

 

-2 

-2 

 Sijoitukset

 

972 

10 

203 

18 

34 

31 

140  1 423 

 Johdannaiset

 

-761 

-10 

-201 

-15 

12 

-38 

-9  -1 022 

Transaktiopositio, yhteensä, netto, Mandatum Life

 

211 

45 

-6 

131  400  

 Herkkyys: EUR -10 %

 

21 

-1 

 0 13  40 

Sisällytetyt optioiden arvot ovat delta-arvoja.

Sampo Oyj:n transaktioriskiasema liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin SEK-määräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euro-määräisiin velkainstrumentteihin.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Sampo-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu euroissa. Translaatioriskiä syntyy, kun konserniyhtiöiden, joilla on jokin muu tilinpäätösvaluutta, tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseen. Muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat muuntoeroja, jotka vaikuttavat konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Translaatioriskiä syntyy myös If Vahinkovakuutuksen sisällä, sekä pienemmässä määrin Mandatum Lifessa. Näissä yhtiöissä translaatioriski aiheutuu niiden sellaisista omista tytäryhtiöistä, joiden tilinpäätösvaluutta on eri kuin vastaavassa emoyhtiössä.

Muut sijoitukset

If Vahinkovakuutuksella ja erityisesti Mandatum Lifella on kiinteistö-, pääomarahasto-, riskirahasto- sekä hyödykesijoituksia. Sijoitussuunnitelmissa on määritetty maksimipainot näille sijoituksille. Vuoden 2011 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusomaisuudesta oli 5,0 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 1,2 prosenttia ja Mandatum Lifessa 13,4 prosenttia.

Ulkopuoliset omaisuudenhoitajat hoitavat pääomarahastosijoituksia sekä sijoituksia riskirahastoihin. Pääomarahastosijoitussalkku on hajautettu rahastojen tyypin ja maantieteellisen alueen mukaan. Riskirahastosijoituksiin sisältyy sijoituksia eri omaisuusluokkiin ja rahastotyyppeihin ja rahastojen sijoitustavat vaihtelevat. Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö vastaa konsernin kiinteistösijoitustoiminnasta. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia sekä epäsuoria sijoituksia kuten kiinteistörahastoja, kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja. Kiinteistösijoitustoiminnan riskejä rajoitetaan hajauttamalla sijoitukset sekä alueellisesti että kiinteistötyypeittäin.

ALM-riskit
Luottoriskit