Sampo Group

Markkinariskit
Sijoitusomaisuuden riskit

ALM-riskit

Yhtiö altistuu ALM-riskille mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, valuuttakurssit ja osakekurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vakuutusvelkojen markkinaehtoiseen arvoon. ALM-riskin määritelmä kattaa myös epävarmuustekijän, joka aiheutuu siitä, että vakuutussopimusten tulevaisuuden kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen niiden suuruuteen ja ajoittumiseen liittyy epävarmuutta.

ALM-riskejä hallitaan Sampo-konsernissa osana sijoitussalkkujen hallintaa. ALM-riskejä analysoidaan säännöllisesti ja nämä analyysit yhdessä pääomituksen, viranomaisvaatimusten sekä luottoluokitustavoitteiden kanssa huomioidaan konsernin yhtiöiden sijoituspolitiikoissa.

"Sampo-konsernin tasehallinnan periaatteet" -kuvassa esitetään Sampo-konsernin yhtiöiden tasehallinnassa (ALM) sovellettava prosessi.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life voivat omien liiketoimintojensa erityisominaisuuksien johdosta soveltaa hieman erilaisia lähestymistapoja tasehallinnassaan.

Tasehallinta (ALM) If Vahinkovakuutuksessa

If Vahinkovakuutuksen lähestymistapa tasehallintaan on määritetty edellä kuvattujen konsernitason periaatteiden mukaisesti. Lisäksi If Vahinkovakuutuksen sijoitusvarallisuuden koostumuksen tulee kaikkina hetkinä olla viranomaisvaatimusten mukainen ja varmistaa riittävä vakavaraisuussuhde.

Hallitus hyväksyy If Vahinkovakuutuksen sijoituspolitiikan vuosittain. Allokaatioissa ja limiiteissä sekä tuotto- ja likviditeettitavoitteiden asettamisessa huomioidaan yhtiöiden vastuuvelan rakenne, riskinkantokyky, viranomaisvaatimukset, luottoluokitustavoitteet ja riskinottohalukkuus. Sijoituspolitiikassa määritellään myös mandaatit ja valtuudet sekä johdannaisten käytön periaatteet.

Suurin osa vahinkovakuutuksen vastuuvelasta on kirjattu taseeseen nimellisarvoisena. Annuiteetti-maksuihin liittyvä vastuuvelka on diskontattu ja diskonttokoron mahdolliset muutokset vaikuttavat vastuuvelan määrään. Eri maissa käytetyt diskonttokorot vaihtelevat pääasiassa erilaisen lainsäädännön takia, mutta vallitseva markkinoiden korkotaso vaikuttaa niihin ainakin epäsuorasti. Kirjanpidon näkökulmasta yhtiö on siis altistunut lähinnä korvausmenon odotetussa inflaatiossa ja viranomaisten diskonttokoroissa tapahtuville muutoksille. Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat kuitenkin vastuuvelan markkinaehtoiseen arvoon.

If Vahinkovakuutuksessa riskinoton perustana on yleinen riskinottohalukkuus. Sijoituspolitiikassa riskinottohalukkuus on ilmaistu vuoden periodille asetetulla 99,5 prosentin VaR-luvulla. Allokaatio ja riskilimiitit johdetaan siten, että kokonaisriskinottohalukkuuden rajoissa pysytään sekä kirjanpidollisesta että taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen, ja myös silloin, kun vakuutusriski ja muut riskit otetaan huomioon. Valittu lähestymistapa mahdollistaa seurannan sekä koko markkinariskin osalta että eri riskityyppien osalta.

Tasehallintaa ohjaa yleinen riskinottohalukkuus ja sen puitteissa pysymiseksi voidaan tehdä vakuutusvelkojen rahavirtoihin valuutaltaan ja kassavirroiltaan täsmääviä korkoinstrumenttisijoituksia. Valuutanvaihtosopimuksia tai muita valuuttariskiä pienentäviä johdannaisia käytetään eliminoimaan valuuttariskiä silloin, kun sijoitukset eivät ole saman valuutan määräisiä kuin velat.

Sijoituksia hoidetaan aktiivisesti markkinanäkemyksiä hyödyntäen sijoitussuunnitelmassa määritettyjen rajojen puitteissa. Korkeampien tuottojen saavuttamiseksi sijoitusportfoliossa voi olla myös osakkeita korkosijoitusten lisäksi.

Tasehallinta (ALM) Mandatum Lifessa

Myös Mandatum Lifessa markkinariskien hallintaa lähestytään vastuuvelan ALM-analyysin ja vakavaraisuusaseman pohjalta. Kaikille laskuperustekorollisille vastuuvelan erille yhteinen ominaisuus on laskuperustekorko sekä kohtuusperiaatteen mukaan maksettavat asiakashyvitykset. Mandatum Lifen vastuuvelan kassavirrat ovat suhteellisen hyvin ennakoitavissa, koska sopimusten takaisinostot tai ylimääräiset lisäsijoitukset ovat rajoitettuja suurimmassa osassa yhtiön laskuperustekorollisia vakuutuksia. Yhtiön korvausmenoennusteisiin ei sisälly merkittävää inflaatioriskiä, ja näin ollen Mandatum Lifen osalta inflaatioriski liittyy pääasiassa vakuutusten hoitokuluihin.

Pitkällä aikavälillä merkittävin riski on se, ettei korkosijoituksilla saavuteta vastaavalle vastuuvelalle taattua vähimmäistuottoa.

Mandatum Life on varautunut matalaan korkotasoon muun muassa alentamalla uusien sopimusten laskuperustekorkoa ja täydentämällä vastuuvelkaa alentamalla vastuuvelan diskonttokorkoa. Tämän lisäksi olemassa olevia sopimuksia on muutettu siten, että jälleensijoitusriski on paremmin hallittavissa.

Sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyväksyttävällä riskitasolla riittävä tuotto, jotta laskuperustekorko, kohtuusperiaatetulkinnan mukaiset asiakashyvitykset sekä omistajien tuottovaatimus voidaan kattaa. Yhtiö hallinnoi sijoituksiaan aktiivisesti ja myös käyttää korkojohdannaisia

Mandatum Lifen hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman, joka määrittää sijoitustoiminnan periaatteet ja limiitit. Sijoitussuunnitelmassa täsmennetään myös mittarit ja rajat markkinariskin osalta hyväksyttävälle enimmäismäärälle. Nämä perustuvat sekä Solvenssi I- että Solvenssi II -tyyppiseen lähestymistapaan. Solvenssi I -tyyppisen lähestymistavan osalta on määritelty sijoitusomaisuuden VaR-analyysin kautta seurantarajat toimintapääoman vähimmäismäärän yläpuolelle. Solvenssi II -tyyppisessä taloudellisen pääoman kehikossa asetetut seurantarajat perustuvat erilaisiin luottamustasoihin Sampo-konsernissa käytössä olevan 99,5 prosentin luottamustason lisäksi. Seurantarajojen alittuessa tasehallintakomitea informoi asiasta hallitusta ja hallitus tekee pääomitukseen ja taseen markkinariskeihin liittyvät päätökset. Tavoitteena on saavuttaa vaadittava vakavaraisuustaso ja varmistaa, että sijoitusomaisuus on riittävä ja rakenteeltaan sopiva vastuuvelan kattamiseen.

Sampo Oyj:n sijoitusyksikkö tekee Mandatum Lifen päivittäiset sijoituspäätökset, jotka perustuvat Mandatum Lifen sijoitussuunnitelmassa määritellyille periaatteille. Kaikki merkittävimmät sijoituspäätökset tehdään kuitenkin hallituksen toimesta. Tasehallintakomitea valvoo säännöllisesti, että sijoitussuunnitelmassa määriteltyjä limiittejä ja periaatteita noudatetaan.

Markkinariskit
Sijoitusomaisuuden riskit