Sampo Group

Sijoitusomaisuuden riskit
Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit

Luottoriskit

Sampo-konsernin luottoriskit koostuvat pääasiassa sijoitustoiminnasta syntyvistä liikkeeseenlaskijariskeistä sekä johdannaistransaktioista ja jälleenvakuutuksista aiheutuvista vastapuoliriskeistä. Liikkeeseenlaskijariskit syntyvät useimmiten arvopaperin omistamisesta ja tällöin sijoituksen kulloinenkin markkina-arvo on alttiina riskille. Vastapuoliriski puolestaan syntyy johdannaissopimuksen toisesta osapuolesta, jolloin ainoastaan sopimuksen mahdollinen positiivinen markkina-arvo on alttiina riskille. Jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät luottoriskit aiheutuvat maksamattomista jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta. Jälleenvakuutussopimusten luottoriskiä esiintyy lähinnä If Vahinkovakuutuksessa, sillä Mandatum Lifen jälleenvakuutusten määrä on vähäinen.

Lisäksi luottoriskiä syntyy vakuutusasiakkailta tai muista liiketoimista aiheutuneista saamisista. Asiakkaiden vakuutusmaksusaamisista syntyvät luottoriskit ovat yleisesti ottaen hyvin pieniä, koska maksun saamatta jääminen johtaa vakuutusturvan peruuttamiseen. Myös muista liiketoimista syntyvä luottoriski Sampo-konsernissa on vähäinen.

"Havainnollistava kuva luottoriskin osatekijöistä" -kuva havainnollistaa luottoriskin osatekijöitä yleisellä tasolla.

Luottoriskipositio sisältäen liikkeeseenlaskija- ja vastapuoliriskit esitetään "Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2011" -taulukoissa. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi näiden taulukoiden luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.
Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain,
If Vahinkovakuutus, 31.12.2011
Milj. € AAA

AA+ -AA- 

A+ - A-   BBB+ -
BBB- 
BB+ -C D Luokit-
tele-
maton 
Korko-sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
Muut Vasta-
puoli-
riski
Yhteensä Muutos 31.12.2010
Arvopaperistetut joukkovelkakirjat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteollisuus 0 0 96  147 243 39 282 -87
Pääoma-
hyödykkeet
0 18 17  0 27 62 276 338 -230
Kulutustavarat 0 8 260  3 78 355 245 600 -61
Vakuudelliset
joukkovelkakirjat
3 243 78  279 0 0 3 600 0 3 600 33
Energia 0 0 30  0 374 410 36 447 -99
Rahoitus 28 924  1 778 186  110 39 3 064 55 3 119 302
Valtiot 296 71  17  0 65 449 0 449 -374
Indeksisidonnaiset joukkovelkakirjat 39 10  151  67  26 0 293 0 293 -6
Vakuutus 0 0 0 0 1 401  1 -573
Media 0 0 23 23 0 23 -14
Julkinen sektori,
muut
473 0 473  0 473 160
Kiinteistöala 0 0 23  23  0 99 122 31
Palvelut 0 0 12  6 18 -33
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 2 5 2
Telekommunikaatio 0 43  40  0 83  69 152 1
Liikenne 0 0 210  211  7 218 17
Yhdyskunta-
palvelut
0 252  34  0 15  301  1 302 14
Muut 0 27  0 31  58  26 83 0
Sijoitusrahastot 0 97 11  108  386 32  527 -98
Yhteensä 4 078 1 121 2 530 663 332 0 1 047 9 771 1 149 132  401 11 052 -1 013
Muutos 31.12.2010 -529 283 337  -57 -75 0 -121 -163 -499 26 24 -1 013  
Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, 
Mandatum Life, 31.12.2011
Milj. €  AAA   AA+ -AA-  A+ - A-   BBB+ -
BBB- 
BB+ -C D Luokit-
tele-
maton 
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
Muut Vasta-
puoli-
riski
Yhteensä Muutos 31.12.2010
Arvopaperistetut
joukkovelkakirjat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18
Perusteollisuus 0 0 4 8 294 0 103 410 185 5 0 600 -30
Pääoma-
hyödykkeet
0 3 99 46 11 0 36 195 128 0 0 323 -24
Kulutustavarat 0 0 22 34 29 0 69 154 59 0 0 213 -8
Vakuudelliset
joukkovelkakirjat
90 42 0 0 0 0 0 132  0 0 0 132 -1
Energia 0 0 14 0 0 0 48 62  8 0 0 70 -12
Rahoitus 0 552 606  173 54 0 20 1 405  15 24 13 1 457 -302
Valtiot 11 0 0 0 0 0 0 11  0 0 0 11 -96
Indeksisidonnaiset joukkovelkakirjat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutus 0 0 27 19 0 0 22 69  17 0 0 86 -4
Media 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 -19
Julkinen sektori, muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistöala 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144 1
Palvelut 0 0 0 7 42 0 9 58  38 12 0 107 25
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 0 18 0 0 17 35 51 0 0 86 -29
Telekommunikaatio 0 0 53 79 26 0 0 157  35 0 0 193 26
Liikenne 0 0 0 0 0 0 32 32  6 0 0 38 0
Yhdyskunta-
palvelut
0 9 158 48 0 0 0 216  84 0 0 299 -3
Muut 0 0 7 0 15 0 21 43  5 0 0 48 14
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 166 0 66 233  782 538 0 1 553 -85
Yhteensä 101 606 992 432 637 0 444 3 212 1 453 722 13 5 400 -564
Muutos 31.12.2010 -97  -147 -248 -41 57 0 60 -415 -234 98 -13 -564  

Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain,
Sampo-konserni, 31.12.2011
Milj. €  AAA   AA+ -AA-  A+ - A-   BBB+ -
BBB- 
BB+ -C D Luokit-
tele-
maton 
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
Muut Vasta-
puoli-
riski
Yhteensä Muutos 31.12.2010
Arvopaperistetut
joukkovelkakirjat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18
Perusteollisuus 0 0 4 8 390 0 250 653 225 5 0 883 -118
Pääoma-
hyödykkeet
0 3 117 63 11 0 63 257 404 0 0 661 -254
Kulutustavarat 0 5 30 294 32 0 148 509 304 0 0 813 -69
Vakuudelliset
joukkovelkakirjat
3 332 120 279 1 0 0 0 3 732  0 0 0 3 732  32
Energia 0 7 14 30 0 0 422 473  44 0 0 517 -110
Rahoitus 28 2 225  2 537 359 164 0 59 5 371  70 24 25 5 490  309
Valtiot 308 71 0 17 0 0 65 460  0 0 0 460 -470
Indeksisidonnaiset
joukkovelkakirjat
39 10 151 67 26 0 0 293  0 0 293 -6
Vakuutus 0 0 27 19 0 0 22 69  35 0 401 104 -576
Media 0 0 0 0 0 0 23 23  40 0 0 63 -32
Julkinen sektori, muut 473 0 0 0 0 0 0 473  0 0 0 473 160
Kiinteistöala 0 0 0 0 0 0 23 23  0 250 0 272 32
Palvelut 0 0 0 14 42 0 14 70  44 12 0 125 -9
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 0 21 0 0 17 38 53 0 0 91 -27
Telekommunikaatio 0 0 96 119 26 0 0 241  105 0 0 345 28
Liikenne 0 1 0 0 0 0 242 243  13 0 0 256 17
Yhdyskunta-
palvelut
0 9 411 82 0 0 15 517  84 0 0 601 11
Muut 0 27 7 0 15 0 52 100  32 0 0 133 14
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 264 0 77 341  1 169 585 0 2 095 -184
Yhteensä 4 179 2 476 3 674 1 095 970 0 1 491 13 885 2 620 876 426 17 406 -1 270
Muutos 31.12.2010 -626 377 170 -98  -18 0 -67 -262 -733 123 3 -1 270  

Jälleenvakuutustoiminnan luvut on huomioitu vastapuoliriskissä vuoden 2011 osalta. Vuoden 2010 luvut on muutettu vastaavasti.

Sijoitusomaisuuden riskit
Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit