Sampo Group

Luottoriskien hallinta
Operatiiviset riskit

Likviditeettiriskit

Likviditeettiriski on riski sille, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa, tai äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriskiä syntyy Sampo-konsernissa pääasiassa markkinoiden likviditeettiriskistä, vakuutussopimusten uusimatta jättämisestä sekä velkojen jälleenrahoitusriskistä. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset vaikuttavat yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Likviditeettiriskillä on suhteellisen vähän merkitystä Sampo-konsernin liiketoiminnoissa. Markkinoiden likviditeettiriski on rajallinen, sillä suurin osa sijoitusvaroista on likvideissä korkean luottokelpoisuuden omaavissa arvopapereissa sekä lyhytaikaisissa rahamarkkinainstrumenteissa.

Vahinkovakuutustoiminnassa likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään ennen vakuutusturvan alkamista ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Likviditeettiriskejä hallitaan kassanhallintatoiminnoissa, jotka vastaavat likviditeettisuunnittelusta. Likviditeettiriskiä vähennetään sijoittamalla likvideihin instrumentteihin. Saatavilla oleva likviditeetti, eli se osuus varoista, joka voidaan muuttaa rahaksi tiettynä ajanhetkenä, raportoidaan riskienvalvontakomitealle neljännesvuosittain. Tilikauden lopussa kaikkien juridisten yhtiöiden likviditeettitilanne oli hyvä.

Henkivakuutustoiminnassa puolestaan suuri muutos takaisinostojen määrässä voisi vaikuttaa likviditeettiin. Kuitenkin vain suhteellisen pieni osa vakuutussopimuksista on takaisinostettavissa, mikä tekee korvausmaksujen ennustamisen lyhyellä tähtäimellä suurelta osin mahdolliseksi.

Sampo-konsernilla on suhteellisen alhainen määrä rahoitusvelkoja ja niihin liittyvä jälleenrahoitusriski on siten suhteessa vähäinen. Sampo Oyj laski liikkeelle vuoden aikana useita joukkovelkakirjoja, joiden maturiteetit valittiin siten, että maturiteettiprofiili on hyvin hajautettu.

Sampo-konsernin yrityksillä on liiketoimintasuhteita useiden luottokelpoisten vastapuolien kanssa, mikä vähentää riskiä siitä, että Sampo-konserni ei kykenisi tekemään jälleenvakuutussopimuksia tai johdannaistransaktioita aina tarpeen tullen.

Sampo-konsernissa likviditeettiriskejä hallitaan yhtiöittäin, joiden vastuulla on likviditeettisuunnittelu. Likviditeettiriskejä seurataan varoista, veloista sekä muusta liiketoiminnasta aiheutuvien odotettujen kassavirtojen perusteella. Vuoden lopussa kunkin yhtiön maksuvalmiustilanne oli sisäisten vaatimusten mukainen.

Vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit on esitetty "Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011" -taulukossa. Taulukossa esitetään rahoitustarve, joka aiheutuu sijoitusten, rahoitusvelkojen sekä vastuuvelan odotetuista kassavirroista.

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan,
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011
                    Kirjanpitoarvo Kassavirta
Milj. €

Kirjanpito-arvo
yhteensä

Kirjanpito-
arvo -  ilman sopimuksellista
eräpäivää
Kirjanpito-
arvo -  sopimukseen
perustuva
maturiteetti
2012 2013 2014 2015 2016 2017-2026 2027-
If Vahinkovakuutus                    
Rahoitusvarat 12 447 1 677 10 770 2 282 2 197 2 456 1 747 1 625 443 0
joista koronvaihto-sopimuksia 19 0 19 3 0 0 0 0 0 0
Rahoitusvelat 1 110 0 1 110 -1 590 -85 -14 -164 -7 -143 0
joista koronvaihto-sopimuksia 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvelka 9 019 0 0 -3 235 -901  -616 -514 -429 -2 385 -1 851
                     
Mandatum Life                    
Rahoitusvarat 5 266 2 227 3 039 872 650 788 240 302 451 0
joista koronvaihto-sopimuksia 22 0 22 7 7 7 2 1 0 0
Rahoitusvelat 166 0 166 -67 -105 0 0 0 0 0
joista koronvaihto-sopimuksia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvelka 4 141 0 0 -516 -461 -440 -403 -374 -2 546 -2 092
                     
Sampo Oyj                    
Rahoitusvarat 1 188 34 1 154 864 118 12 25 17 143 0
joista koronvaihto-sopimuksia 16 0 16 31 4 4 2 10 0 0
Rahoitusvelat 2 346 0 2 346 -1 364 -496 -239 -38 -372 0 0
joista koronvaihto-sopimuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritetty sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Näihin liittyy luonnollisesti epävarmuutta. Mandatum Lifen sijoituksista Baltia-tytäryhtiön sijoitukset on sisällytetty kirjanpitoarvoihin mutta ei kassavirtoihin.

Luottoriskien hallinta
Operatiiviset riskit