Sampo Group

Latauskori

Kokoa oma raportti

Luo oma raportti valitsemalla alla olevasta listauksesta ne vuosikertomuksen sivut, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Kun olet valmis, valitse haluatko tulostaa, tallentaa tai lähettää linkin valintoihisi sähköpostilla. Voit myös ladata valmiit dokumentit koko vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä tai riskienhallinnasta sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuosikertomuksista alatunnisteen linkeistä.

 • Sampo-konserni
  • Konsernijohtajan katsaus
  • Avainluvut
  • Strategia
  • Konsernin rakenne
  • Organisaatio
  • Liiketoiminnat
   • Vahinkovakuutus
   • Nordea
   • Henkivakuutus
  • Henkilöstö
  • Yritysvastuu
 • Hallinnointi
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Hallitus
   • Hallituksen tehtävät
   • Hallituksen jäsenten valinta ja toimikaudet
  • Hallituksen asettamat valiokunnat
   • Tarkastusvaliokunta
   • Nimitys- ja palkkiovaliokunta
  • Johtoryhmä
   • Johtoryhmän tehtävät
  • Konsernijohtaja
  • Palkitseminen
  • Sisäinen tarkastus
  • Sisäpiirihallinto
  • Tilintarkastaja
 • Hallituksen toimintakertomus
  • Sampo-konserni vuonna 2011
  • Liiketoiminta-alueet vuonna 2011
   • Vahinkovakuutus vuonna 2011
   • Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab
   • Henkivakuutus vuonna 2011
   • Omistusyhteisö vuonna 2011
  • Muutokset konsernirakenteessa
  • Hallinto
   • Yhtiökokous
   • Muutoksia johdossa
   • Hallinnointi vuonna 2011
   • Yritysvastuu vuonna 2011
   • Henkilöstö vuonna 2011
   • Johdon kannustinjärjestelmät
   • Riskienhallinta vuonna 2011
  • Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat
   • Osakkeet ja osakepääoma
   • Hallituksen valtuutukset
   • Osakkeenomistajat
  • Taloudellinen tilanne
   • Sisäiset osingot
   • Luottoluokitukset
   • Vakavaraisuus
   • Velkarahoitus
  • Tulevaisuuden näkymät
  • Voitonjakoehdotus
  • Tunnusluvut
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
   • Konsernin yhteiset tunnusluvut
   • Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
   • Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
   • Osakekohtaiset tunnusluvut
 • Riskienhallinta
  • Ansaintalogiikka ja riskit
  • Riskienhallintaprosessin tavoitteet, tehtävät ja tarkoitus
  • Riskienhallinnan hallintorakenne
  • Riskien ja pääoman hallinta
  • Underwriting-riskit
   • Vahinkovakuutusriskit
   • Henkivakuutusriskit
  • Markkinariskit
   • ALM-riskit
   • Sijoitusomaisuuden riskit
  • Luottoriskit
   • Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit
   • Luottoriskien hallinta
  • Likviditeettiriskit
  • Operatiiviset riskit
   • Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa
   • Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta If Vahinkovakuutuksessa
   • Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta Mandatum Lifessa
  • Konsernitasoiset riskit
  • Pääomitus
   • Pääomitus sisäisillä menetelmillä
   • Pääomituksen herkkyysanalyysi
   • Pääomitus viranomaisten kriteereillä
   • Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä
  • Riskienhallinnan kehitysnäkymät
 • Tilinpäätös
  • Konsernin IFRS-tilinpäätös
   • Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
   • Konsernitase, IFRS
   • Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
   • Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
   • Tilinpäätöksen liitetiedot
    • Yhteenveto laatimisperiaatteista
    • Segmentti-informaatio
    • Konsernin liitetiedot
     • 1 Vakuutusmaksutulo
     • 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
     • 3 Korvauskulut
     • 4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
     • 5 Henkilöstökulut
     • 6 Liiketoiminnan muut kulut
     • 7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
     • 8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
     • 9 Osakekohtainen tulos
     • 10 Rahoitusvarat ja -velat
     • 11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
     • 12 Sijoituskiinteistöt
     • 13 Aineettomat hyödykkeet
     • 14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
     • 15 Rahoitusvarat
     • 16 Käyvät arvot
     • 17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
     • 18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
     • 19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
     • 20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
     • 21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
     • 22 Verot
     • 23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
     • 24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
     • 25 Muut varat
     • 26 Käteiset varat
     • 27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
     • 28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
     • 29 Rahoitusvelat
     • 30 Varaukset
     • 31 Eläkevelvoitteet
     • 32 Muut velat
     • 33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
     • 34 Oma pääoma
     • 35 Lähipiiritiedot
     • 36 Kannustinjärjestelmät
     • 37 Tilintarkastajan palkkiot
     • 38 Oikeudenkäynnit
     • 39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
     • 40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
     • 41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
  • Sampo Oyj:n tilinpäätös
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
   • Emoyhtiön yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
   • Emoyhtiön liitetiedot
    • Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
    • Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
    • Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
    • Tuloveroja koskevat liitetiedot
    • Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
    • Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
    • Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
  • Allekirjoitukset
  • Tilintarkastuskertomus

Verkkovuosikertomukseen ei ole tehty vielä muistiinpanoja.

Valitse kaikki | Poista valinnat kaikista Tiedostomuoto Tiedostokoko
Tunnusluvut .xls 45KB
Konsernin laaja tuloslaskelma .xls 45KB
Konsernitase .xls 48,5KB
Laskelma oman pääoman muutoksista .xls 39,5KB
Konsernin rahavirtalaskelma .xls 43,5KB
Segmentti-informaatio .xls 61KB
1 Vakuutusmaksutulo .xls 42,5KB
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot .xls 56KB
3 Korvauskulut .xls 54,5KB
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos .xls 40KB
5 Henkilöstökulut .xls 37,5KB
6 Liiketoiminnan muut kulut .xls 40KB
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi .xls 37,5KB
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos .xls 41KB
9 Osakekohtainen tulos .xls 34KB
10 Rahoitusvarat ja -velat .xls 41KB
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet .xls 45KB
12 Sijoituskiinteistöt .xls 48,5KB
13 Aineettomat hyödykkeet .xls 48,5KB
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä .xls 43KB
15 Rahoitusvarat .xls 70,5KB
16 Käyvät arvot .xls 39,5KB
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia .xls 48KB
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset .xls 59KB
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi .xls 37,5KB
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset .xls 37KB
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat .xls 42KB
22 Verot .xls 36,5KB
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät .xls 35,5KB
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot .xls 35,5KB
25 Muut varat .xls 40,5KB
26 Käteiset varat .xls 36,5KB
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 65,5KB
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 34,5KB
29 Rahoitusvelat .xls 41,5KB
30 Varaukset .xls 35,5KB
31 Eläkevelvoitteet .xls 45,5KB
32 Muut velat .xls 39,5KB
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset .xls 46KB
34 Oma pääoma .xls 36KB
35 Lähipiiritiedot .xls 37KB
36 Kannustinjärjestelmät .xls 41KB
37 Tilintarkastajan palkkiot .xls 35KB
38 Oikeudenkäynnit .xls 33,5KB
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä .xls 37KB
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä .xls 63,5KB
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat .xls 34KB
Emoyhtiön tuloslaskelma .xls 45KB
Emoyhtiön tase .xls 51,5KB
Emoyhtiön rahavirtalaskelma .xls 41KB
Emoyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot .xls 41KB
Emoyhtiön taseen vastaavia koskevat liitetiedot .xls 55KB
Emoyhtiön taseen vastattavia koskevat liitetiedot .xls 49KB
Emoyhtiön tuloveroja koskevat liitetiedot .xls 40,5KB
Emoyhtiön vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .xls 39,5KB
Emoyhtiön henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot .xls 43,5KB
Emoyhtiön osakeomistuksia koskevat liitetiedot .xls 40,5KB
Valitse kaikki | Poista valinnat kaikista Tiedostomuoto Tiedostokoko
Bruttomaksutulojen erittely liiketoiminta-alueittain, maittain ja vakuutuslajeittain .png 74,5KB
Hallintomalli .png 53,7KB
Havainnollistava kuva henkivakuutustoiminnan riskikäsitteistä .png 149,4KB
Havainnollistava kuva luottoriskin osatekijöistä .png 71,0KB
Havainnollistava kuva Sampo-konsernin riskien ja pääoman hallintaprosessista .png 144,6KB
Havainnollistava kuva vahinkovakuutustoiminnan riskikäsitteistä .png 173,8KB
Henkilöasiakkaiden vahinkoilmoitukset Internetissä .png 11,1KB
Henkilöstö maittain .png 20,1KB
Henkilöstö yhtiöittäin .png 13,4KB
Henkilöstön palvelusvuodet .png 19,0KB
If Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan hallintorakenne .png 49,0KB
Juridinen rakenne .png 76,3KB
Keskeiset Sampo-konsernin riskit .png 52,7KB
Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life 2003-2011 .png 13,1KB
Mandatum Lifen riskienhallinnan hallintorakenne .png 41,8KB
Organisaatio .png 114,8KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, If Vahinkovakuutus .png 36,4KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Mandatum Life .png 36,5KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni .png 36,9KB
Osakkeen hinta, Sampo Oyj, 2007-2011 .png 16,2KB
Osakkeen vaihto kuukausittain, Sampo Oyj, 2007-2011 .png 16,0KB
Pääomituksen kehitys, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010–31.12.2011 .png 46,6KB
Pääomituksen kehitys, Mandatum Life, 31.12.2010–31.12.2011 .png 20,4KB
Pääomituksen kehitys, Sampo-konserni, 31.12.2010–31.12.2011 .png 21,3KB
Riskien luokittelu Sampo-konsernissa .png 93,8KB
Riskienhallintaprosessi .png 152,6KB
Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne .png 49,5KB
Sampo-konsernin tasehallinnan periaatteet .png 109,6KB
Sijoitusomaisuus, If Vahinkovakuutus .png 26,9KB
Sijoitusomaisuus, Mandatum Life .png 29,6KB
Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2011 ja 31.12.2010 .png 90,4KB
Taloudellisen pääoman erittely riskilajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2011 .png 35,4KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen liiketoiminta-alueittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Sampo-konserni, 31.12.2011 .png 19,2KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen riskilajeittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, If Vahinkovakuutus, 31.12.2011 .png 43,2KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen riskilajeittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Mandatum Life, 31.12.2011 .png 18,3KB
Taloudelliset tavoitteet .png 56,2KB
Viranomaisvaatimusten mukainen pääomitus, If Vahinkovakuutus, 31.12.2011 ja 31.12.2010 .png 39,5KB
Viranomaisvaatimusten mukainen pääomitus, Mandatum Life, 31.12.2011 ja 31.12.2010 .png 37,7KB
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin 2002–2011, If Vahinkovakuutus .png 24,4KB
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin 2002–2011, Mandatum Life .png 25,0KB