Sampo Group

Voitonjakoehdotus
Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluvut

            Lataa Excel
Konsernin yhteiset tunnusluvut ¹) 2011 2010 2009 2008 2007
               
Voitto ennen veroja Milj. e 1 228 1 320 825 870 3 833
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,7 21,8 55,7 -32,4 52,6
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 3,7 10,0 18,6 -7,4 11,5
Omavaraisuusaste % 29,7 29,8 28,6 21,9 30,5
Konsernin vakavaraisuus ²) Milj. e 1 892 3 038 2 315 2 656 5 969
Konsernin vakavaraisuussuhde ²) % 138,6 167,1 158,3 433,6 774,6
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä
  6 874 6 914 7 311 7 145 6 855
               
               
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut 2011 2010 2009 2008 2007
Vakuutusmaksutulo ennen
jälleenvakuuttajien osuutta
Milj. e 4 414 4 189 3 888 4 057 4 085
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 094 3 894 3 643 3 807 3 797
Voitto ennen veroja Milj. e 636 707 644 549 534
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 12,4 39,8 53,2 -0,8 19,2
Riskisuhde ³) % 68,4 69,1 68,0 68,1 66,9
Toimintakulusuhde ³) % 23,5 23,7 24,1 23,7 23,7
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ³) % 74,7 75,6 74,6 74,4 73,4
Liikekulusuhde ³) % 17,3 17,2 17,6 17,4 17,2
Yhdistetty kulusuhde ilman
perustekorkokulua
% 92,0 92,8 92,1 91,8 90,6
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 080 3 373 2 943 2 221 2 681
  Vastuuvelasta (IFRS) *) % 34,2 38,2 36,3 29,8 33,3
Vastuunkantokyky *) % 72,4 79,5 77,3 65,7 71,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   6 299 6 392 6 807 6 655 6 415
               
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.
               
             
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut 2011 2010 2009 2008 2007
Vakuutusmaksutulo ennen
jälleenvakuuttajien osuutta
Milj. e 854 1 117 809 536 622
Voitto ennen veroja Milj. e 137 142 121 140 342
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % -11,7 36,2 97,6 -68,8 9,1
Liikekustannussuhde % 111,6 112,1 111,0 113,1 101,6
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 046 1 335 927 382 844
  Vastuuvelasta (IFRS) % 20,9 25,7 18,5 7,8 16,4
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   521 470 450 437 384
               
               
Omistusyhteisön tunnusluvut   2011 2010 2009 2008 2007
Voitto ennen veroja Milj. e 456 474 36 180 95
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   54 52 54 53 56
               
               
Osakekohtaiset tunnusluvut 2011 2010 2009 2008 2007
Osakekohtainen tulos euro 1,85 1,97 1,14 1,18 6,18
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot euro - - - - 1,25
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan
tuloksen erät
euro 1,22 3,22 5,88 -3,52 5,89
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan
tuloksen erät, jatkuvat toiminnot
euro - - - - 0,95
Osakekohtainen oma pääoma euro 15,93 15,83 13,56 8,25 13,47
Osakekohtainen substanssi euro 14,05 17,79 14,63 8,28 13,49
Osakekohtainen osinko 4) euro 1,20 1,15 1,00 0,80 1,20
Osinko/tulos % 64,9 58,4 87,7 67,8 19,4
Efektiivinen osinkotuotto % 6,3 5,7 5,9 6,0 6,6
Hinta/voitto -suhde (PE-luku)   10,4 10,2 14,9 11,2 2,9
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 5) 1 000 kpl 560 000 561 282 561 282 561 372 574 209
Osakkeiden antioikaistu
keskimääräinen lkm 5)
1 000 kpl 560 863 561 321 561 370 569 442 577 802
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat
osakkeet huomioituna 5)
1 000 kpl 560 863 561 321 561 370 569 442 577 802
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 10 735 11 254 9 553 7 433 10 382
               
               
A-sarja: 2011 2010 2009 2008 2007
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 5) 1 000 kpl 558 800 560 082 560 082 560 172 573 009
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 5) 1 000 kpl 559 663 560 121 560 170 568 242 576 602
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat
osakkeet huomioituna 5)
1 000 kpl 559 663 560 121 560 170 568 242 576 602
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 20,63 18,46 13,84 15,96 21,43
Antioikaistu ylin kurssi euro 23,90 20,71 17,72 19,30 24,79
Antioikaistu alin kurssi euro 16,85 16,13 8,63 11,42 17,95
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 19,17 20,05 17,02 13,24 18,08
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 399 759 381 863 452 367 650 816 750 748
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 71,4 68,2 80,8 114,5 130,2
               
               
B-sarja: 2011 2010 2009 2008 2007
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu
keskimääräinen lkm
1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
               
1) Sampo Oyj:n myyntivoitto Sampo Pankki Oyj:n osakekannan myynnistä Danske Bank A/S:lle (2 830 milj. e) sisältyy konsernin vuoden 2007 tunnuslukuihin.
               
2) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritys-ryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on vuosina 2009–2010 määrätty lain kolmannen luvun mukaisesti. Vuosina 2007 - 2008 vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontaviraston) suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
               
3) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
               
4) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2011
               
5) Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on otettu huomioon emoyhtiön hallussa tilikauden aikana olleet 1 282 390 omaa osaketta. Tilinpäätöspäivän osakemääränä on käytetty 560 000 000 kappaletta ja tilikauden keskimääräisenä määränä 560 862 572 kappaletta.
               
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen sekä eräpäivään asti pidettävien saamistodistusten arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostusero osakkuusyhtiö Nordeasta.
Voitonjakoehdotus
Tunnuslukujen laskentakaavat