Sampo Group

Tunnuslukujen laskentakaavat
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut

Konsernin yhteiset tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Vahinkovakuutuksen voitto ennen veroja + henkivakuutuksen voitto ennen veroja
+ omistusyhteisön voitto ennen veroja ± konsernin tulosvaikutteiset eliminoinnit

Vahinko- ja henkivakuutus

+ vakuutusmaksutulo
+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- korvaukset
- vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
± osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista

Omistusyhteisö

+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
± osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ kauden laaja tulos
+ sijoitusten arvostuserojen muutos laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
_____________________________________________________________x 100 %

+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ liikevoitto
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ vastuuvelan perustekorko
+ sijoitusten arvostuserojen muutos
_____________________________________________________________x 100 %

+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+ sijoitusten arvostuserot 
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %

+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
____________________________________________________________x 100 %

+ taseen loppusumma
+ sijoitusten arvostuserot

Konsernin vakavaraisuus

+ oma pääoma yhteensä
+ toimialakohtaiset erät
- aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset
____________________________________________________________

  omat varat yhteensä

- omien varojen vaatimukset yhteensä
____________________________________________________________

  konsernin vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

omat varat
____________________________________________________________ x 100 %

omien varojen vaatimukset

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Keskiarvo kuukausien lopun henkilökuntamääristä oikaistuna osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Tunnuslukujen laskentakaavat
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut