Sampo Group

Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut

Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Kaava on esitetty konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

Kaava on esitetty konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Liikekustannussuhde, %

+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulut
_______________________________________________________________________ x 100 %

kuormitustulo

Vakavaraisuuspääoma (IFRS)

+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
± sijoitusten arvostuserot
- aineettomat hyödykkeet
+ pääomalainat
- lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
(sis. käyvän arvon rahaston sekä voittovarojen laskennalliset verot)
± muut asetuksella säädetyt erät

Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)

+ vakavaraisuuspääoma
_______________________________________________________________________ x 100 %

+ velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
- jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista
- 75% sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten veloista

Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut