Sampo Group

Hallituksen toimintakertomus
Liiketoiminta-alueet vuonna 2011

Sampo-konserni vuonna 2011

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2011 oli 1 228 miljoonaa euroa (1 320). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 686 miljoonaan euroon (1 807).

Osakekohtainen tulos oli 1,85 euroa (1,97). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (3,22) ja konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2011 laski 7,7 prosenttiin (21,8).

Hallitus ehdottaa 12.4.2012 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,20 euroa osakkeelta (1,15) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.

Osakekohtainen substanssi oli vuoden lopussa 14,05 euroa (17,79). Konsernin käyvän arvon rahasto aleni 355 miljoonaan euroon (736).

Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 636 miljoonaa euroa (707). Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2011 parani 92,0 prosenttiin (92,8). Oman pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (39,8) ja käyvän arvon rahasto aleni 139 miljoonaan euroon (315).

Sammon osuus Nordean vuoden 2011 nettotuloksesta nousi 534 miljoonaan euroon (523). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja säilyi vakaana ja oli 137 miljoonaa euroa (142). Käyvän arvon rahasto laski vuoden lopussa 214 miljoonaan euroon (436). Oman pääoman tuotto oli -11,7 prosenttia (36,2).

Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvo oli katsausvuoden 2011 lopussa 17,6 miljardia euroa (18,3), josta 80 prosenttia oli sijoitettu korkoinstrumentteihin (78), 15 prosenttia osakkeisiin (18) ja 5 prosenttia muihin sijoituksiin (4). Markkina-arvoinen sijoitustoiminnan tuotto säilyi positiivisena osakemarkkinoiden jyrkästä laskusta huolimatta. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 260 miljoonaan euroon (1 148).

Konsernin oma pääoma 31.12.2011 oli 8 920 miljoonaa euroa (8 886). Eniten omaa pääomaa vahvisti 686 miljoonan euron suuruinen tilikauden laaja tulos ja pienensi 645 miljoonan euron suuruinen osinko.

Sampo-konsernin omat varat ylittivät vuoden 2011 lopussa vakavaraisuudelle asetetun minimivaatimuksen 1 892 miljoonalla eurolla (3 038). Vakavaraisuussuhde oli 138,6 prosenttia (167,1).

 
Avainluvut, Sampo-konserni, 2011
Milj. € 2011 2010 Muutos, %

Tulos ennen veroja

1 228 1 320 -7

Vahinkovakuutus

636 707 -10

Osakkuusyhtiö (Nordea)

 534 523 2

Henkivakuutus

137 142 -3

Omistusyhteisö (pl. Nordea)

-77 -48 60

Tilikauden tulos

1 038 1 104 -6
      Muutos

Tulos/osake, euroa

1,85 1,97 -0,12

Tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos/osake, euroa

1,22 3,22 -2,00

Substanssi/osake, euroa

14,05 17,79 -3,74

Keskim. henkilöstömäärä (FTE)

6 874 6 914 -40

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

138,6 167,1 -28,5

Oman pääoman tuotto, %

7,7 21,8 -14,1

Hallituksen toimintakertomus
Liiketoiminta-alueet vuonna 2011