Sampo Group

Vakavaraisuus
Tulevaisuuden näkymät

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2011 velkarahoitusta 2 329 miljoonaa euroa ja 1 121 miljoonaa euroa korkoa kerryttäviä omaisuuseriä mukaan lukien pankkitalletukset. Vuoden aikana nettovelka kasvoi 1 208 miljoonaan euroon (1 016). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 35 prosenttia (26) yhtiön omasta pääomasta.

Vuoden 2011 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 677 miljoonan euron senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 652 miljoonan euron arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Vuonna 2011 Sampo Oyj keskittyi hajauttamaan julkisen velan maturiteettirakennetta laskemalla liikkeelle kolme pienempää velkainstrumenttia, jotka erääntyvät vuosina 2013, 2014 ja 2016. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2011 oli 3,73 prosenttia.

Vakavaraisuus
Tulevaisuuden näkymät