Sampo Group

Luottoluokitukset
Velkarahoitus

Vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank AB (publ) -osakkuusyhtiöksi kirjaamisesta 31.12.2009 alkaen luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on vuonna 2011 laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

Vakavaraisuus, Sampo-konserni

Milj. €

31.12.2011

31.12.2010

Konsernitaseen oma pääoma

8 920

8 886

Toimialakohtaiset erät

 1 091

1 711

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

 -2 545

-2 388

Osingot

 -672

-646

Ryhmittymän omat varat, yhteensä

 6 794

7 564

     
Omien varojen vaatimukset, yhteensä

4 902

4 526

     
Ryhmittymän vakavaraisuus

1 892

3 038

     
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)


138,6


 167,1

 

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) pysyi vakaana vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ja oli 138,6 prosenttia (167,1) vuoden lopussa. Vakavaraisuussuhteen lasku vuoden 2011 aikana aiheutui Topdanmark -omistuksen kirjauskäytännön muutoksesta, Nordean Tier2 -lainojen määrän supistumisesta ja Ifin maaliskuussa 2011 erääntyneestä pääomalainasta. Vähimmäispääomavaatimus kasvoi Nordealle asetetun vähimmäispääomavaatimuksen noustua. Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2011 oli 4 374 miljoonaa euroa (4 281) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 7 262 miljoonaa euroa (8 521).


Luottoluokitukset
Velkarahoitus