Sampo Group

Liiketoiminta-alueet vuonna 2011
Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab

Vahinkovakuutus vuonna 2011

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.

Avainluvut, Vahinkovakuutus, 2011
Milj. € 2011 2010 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo

4 201

3 985

5

Sijoitustoiminnan nettotuotot

 298

487

 -39

Muut tuotot

 31 25  25

Korvauskulut

 -2 801

-2 689

 4

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

 -107

-91

 17

Henkilöstökulut

 -494

-479

 3

Muut kulut

 -497

-501

 1

Rahoituskulut

-2  -29 -95

Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista

7 0 -

Tulos ennen veroja

636

707

-10
  2011 2010 Muutos

Yhdistetty kulusuhde, %

92,0

92,8

-0,8

Riskisuhde, %

 68,4

69,1

 -0,7

Toimintakulusuhde, %

 23,5

23,7

 -0,2

Liikekulusuhde, %

 17,3

17,2

 0,1

Oman pääoman tuotto, %

 12,4

39,8

 -27,4

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

 6 299

6 392

 -93

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja laski 636 miljoonaan euroon (707) vuonna 2011. Lasku johtui pääosin rahoitusmarkkinoilla vuonna 2011 vallinneesta epävarmuudesta, joka johti matalampiin sijoitusten tuottoihin. Vuodelle 2011 oli ominaista myös läpi vuoden jatkuneet vaativat sääolosuhteet. Normaalia suuremmista sääoloista johtuvista vahingoista huolimatta riskisuhde parani 68,4 prosenttiin (69,1) ja yhdistetty kulusuhde 92,0 prosenttiin (92,8). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 135 miljoonalla eurolla (113), josta 85 miljoonaa euroa kohdistui Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueeseen.

Ifin omistus tanskalaisessa vakuutusyhtiössä Topdanmarkissa ylitti 20 prosenttia 16.5.2011. Omistuksen ylittäessä 20 prosenttia Topdanmarkista tuli Ifin osakkuusyhtiö. Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta vuonna 2011 oli 7 miljoonaa euroa ja Topdanmarkin kirja-arvo konsernin taseessa oli vuoden 2011 lopussa 329 miljoonaa euroa. If omisti vuoden lopussa kokonaisuudessaan 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 23,6 prosentin osuutta yhtiön äänimäärästä.

Vakuutustekninen tulos kasvoi 457 miljoonaan euroon (449). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 256 miljoonaan euroon (236). Yritysasiakkaiden vakuutustekninen tulos oli 124 miljoonaa euroa (127), Suurasiakkaiden 53 miljoonaa euroa (65) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 22 miljoonaa euroa (15).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin laski 12,4 prosenttiin (39,8) johtuen pääasiassa markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen laskusta sekä Topdanmark-omistuksen kirjauskäytännön muutoksesta vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,1 prosenttia (11,5). Käyvän arvon rahasto laski vuoden aikana ja oli joulukuun 2011 lopussa 139 miljoonaa euroa (315).

  Yhdistetty kulusuhde,%     Riskisuhde,%    
  2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
Henkilöasiakkaat 91,9 93,0 -1,1 68,5 68,9 -0,4
Yritysasiakkaat 92,8 93,5 -0,7 69,1 69,8 -0,7
Suurasiakkaat 91,8 90,6 1,2 71,5 71,9 -0,4
Baltia ja Venäjä 84,5 93,4 -8,9 48,0 56,4 -8,4
             
Ruotsi 95,6 93,3 2,3 73,1 70,2 2,9
Norja 88,0 92,1 -4,1 65,9 69,6 -3,7
Suomi 94,0 90,4 3,6 70,7 67,0 3,7
Tanska 93,4 101,4 -8,0 63,9 72,8  -8,9

Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen suurvahingot ylittivät normalisoidun tason 53 miljoonalla eurolla. Tämä johtui useista suurista erityisesti Norjassa ja Ruotsissa vuoden aikana sattuneista omaisuusvahingoista. Tästä huolimatta Suurasiakkaiden riskisuhde parani pääasiassa aiempien vuosien vahinkoihin tehtyjen varausten purkamisen ansiosta. Suomessa riskisuhde heikkeni edellisvuoteen verrattuna johtuen pääasiassa kuolevuusmallin muutoksesta, joka heikensi tulosta 53 miljoonalla eurolla vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Baltia ja Venäjä –liiketoiminnan riskisuhde parani huomattavasti vuonna 2011 vahinkojen määrän pienenemisen ja suotuisan suurvahinkokehityksen vuoksi.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia 4 414 miljoonaan euroon (4 189). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi ennätykselliset 4,0 prosenttia. Maksutulo nousi kaikilla liiketoiminta-alueilla kaikissa maissa. Henkilöasiakkaiden maksutulo nousi valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 4,5 prosenttia, Yritysasiakkaiden 3,4 prosenttia, Suurasiakkaiden 2,6 prosenttia ja Baltia ja Venäjä –liiketoiminnan 1,5 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 23,5 prosenttiin (23,7). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen kulut nousivat 2,1 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2011 yhteensä 11,2 miljardia euroa (11,7).

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 298 miljoonaan euroon (487).

Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin vuonna 2011 oli 1,8 prosenttia (7,4).

Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,7) ja keskimääräinen maturiteetti 2,5 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 4,1 prosenttia (3,9).

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli vuoden 2011 lopussa 72 prosenttia (79). Vakavaraisuuspääoma oli 3 080 miljoonaa euroa (3 373). Korvausvastuu oli maksutuloon suhteutettuna 167 prosenttia (173) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 229 prosenttia (237).

Liiketoiminta-alueet vuonna 2011
Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab