Sampo Group

Vahinkovakuutus vuonna 2011
Henkivakuutus vuonna 2011

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla, Nordealla, on noin 11 miljoonaa asiakasta. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on yksi suurimmista kattavia finanssipalveluja tarjoavista pankeista Euroopassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä ja se kuuluu Omistusyhteisö-segmenttiin. Sampo Oyj omisti vuoden 2011 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,27 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 31.12.2011 oli 5,98 euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 24.1.2012 julkaistuun vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteeseen.

Tuottojen kasvu jatkui vuonna 2011 ja niitä kertyi 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Rahoituskate parani 6 prosenttia edellisvuodesta. Luottovolyymit kasvoivat 7 prosenttia ja talletusvolyymit 8 prosenttia. Luotto- ja talletusmarginaalit paranivat edellisvuodesta.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat edelleen vahvasti. Niitä kertyi 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 17 prosenttia edellisvuodesta. Asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta jatkui vahvana. Tulokset sen sijaan heikkenivät siinä osassa pääomamarkkinatoimintaa, jonka tuloksia ei kohdisteta liiketoiminta-alueille. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 42 miljoonaa euroa ja muita tuottoja kertyi 91 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä lisääntyivät edellisvuodesta 8 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 12 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut yhteensä kasvoivat 3 prosenttia ja henkilöstökulut 5 prosenttia, kun uudelleenjärjestelykuluja varten tehtyä varausta ei oteta huomioon.

Nettomääräiset luottotappiot pienenivät edellisvuodesta 16 prosenttia 735 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 23 pistettä, kun se edellisvuonna oli 31 pistettä.

Liikevoitto pieneni 3 prosenttia edellisvuodesta. Tulos pieneni edellisvuodesta prosentin 2 634 miljoonaan euroon. Riskisopeutettu tulos kasvoi 2 714 miljoonaan euroon eli 4 prosenttia edellisvuodesta.

Luotonanto kasvoi 337 miljardiin euroon, kun käänteiset takaisinostosopimukset otetaan huomioon. Kasvua oli prosentti edellisneljänneksestä. Luottojen yleinen laatu oli viimeisellä neljänneksellä edelleen hyvä, kun sisäisiä luokituksia nostettiin. Tämän ansiosta riskipainotetut saamiset vähenivät noin 4,7 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia. Ongelmaluottojen osuus luotonannosta laski 139 pisteeseen, kun luottojen kokonaisvolyymit kasvoivat. Ongelmaluottojen bruttomäärä kasvoi 5 prosenttia edellisneljänneksestä. Luottotappioiden osuus bruttomääräisistä ongelmaluotoista laski edellisneljänneksestä ja oli 45 prosenttia.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli viimeisen neljänneksen lopussa 11,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista, kun se edellisneljänneksellä oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähäiseen kasvuun. CRD III -direktiivin muutoksen jälkeen sisäiseen malliin luetaan uusia riskityyppejä. Nordeassa näihin sisältyvät stressattu VaR, erityisriskin lisäpääomavaatimus ja kaikki hintariskit kattava lisäpääomavaatimus. CRD III:n käyttöönotto kasvatti riskipainotettujen saamisten markkinariskiä kaikkiaan 4,0 miljardia euroa. Tätä kompensoi osittain luottojen laadun paraneminen ja riskipainotettujen saamisten laskennan optimointi. Luottojen laadun paraneminen vähensi riskipainotettuja saamisia 2,5 prosenttia.

Riskipainotettuja saamisia oli 185,2 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Luku on 2,2 miljardia eli 1,2 prosenttia suurempi kuin edellisneljänneksellä ja samalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa.

Ydinvakavaraisuussuhde oli 11,2 prosenttia ennen Basel II-siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Omien varojen yhteismäärä 24,8 miljardia euroa ylittää pääomavaatimukset 6,9 miljardilla eurolla siirtymäsäännökset huomioon ottaen ja 10,0 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä 22,6 miljardia euroa ylittää pilari 1:n mukaisen vaatimuksen 7,8 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista.

Nordea valmistautuu uusiin säännöksiin, jotka kiristävät pääomavaatimuksia. Näiden muutosten vaikutus on maltillinen, ja niihin perehdytään huolellisesti, jotta asiakkaita ja osakkeenomistajia voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Nordea on valmistautunut hyvin uusien Basel-säännösten pääomavaatimuksiin.

Pitkäaikaisen rahoituksen keskimääräiset kustannukset olivat pääosin edellisneljänneksen tasolla. Nordea laski viimeisen neljänneksen aikana liikkeeseen noin 4,0 miljardia euroa pitkäaikaisia lainoja, joista noin 2,7 miljardia euroa oli kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla liikkeeseen laskettuja ruotsalaisia, norjalaisia ja suomalaisia vakuudellisia joukkolainoja. Pitkäaikaisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli viimeisen neljänneksen lopussa noin 64 prosenttia (edellisneljänneksen lopussa 64 prosenttia).

Nordean hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,26 euroa osakkeelta (0,29). Osinkoehdotus on 40 prosenttia tilikauden tuloksesta, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Ehdotuksen mukaan osinkoa maksetaan kaikkiaan 1 048 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Nordea Bank Ab:stä ja yhtiön neljännen vuosineljänneksen sekä vuoden 2011 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Vahinkovakuutus vuonna 2011
Henkivakuutus vuonna 2011