Sampo Group

Henkivakuutus vuonna 2011
Muutokset konsernirakenteessa

Omistusyhteisö vuonna 2011

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2011 noin 21,3 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Avainluvut, Omistusyhteisö, 2011
Milj. € 2011 2010 Muutos, %

Sijoitustoiminnan nettotuotot

18

25

-27

Liiketoiminnan muut tuotot

 15 16  -9

Henkilöstökulut

 -11

-13

 -11

Liiketoiminnan muut kulut

 -13

-11

 14

Rahoituskulut

 -86

-66

 31

Osuus osakkuusyritysten voitosta

 534

523

 2

Tulos ennen veroja

 457 474  -4
      Muutos 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

54 52  2

Segmentin tulos ennen veroja oli 457 miljoonaa euroa (474), josta 534 miljoonaa euroa (523) tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2011 tuloksesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean osuutta oli -77 miljoonaa euroa (-48).

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa pääosin lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeelle velkansa euro- tai Ruotsin kruunumääräisenä. Velka-asemaa hallitaan koronvaihtosopimuksilla ja valuutanvaihtosopimuksilla. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö –segmentin rahoituskulujen lisääntynyt volatiliteetti.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 6,3 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa 5,1 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Henkivakuutus vuonna 2011
Muutokset konsernirakenteessa