Sampo Group

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab
Omistusyhteisö vuonna 2011

Henkivakuutus vuonna 2011

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja tämän tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Avainluvut, Henkivakuutus, 2011
Milj. € 2011 2010 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo

849

1 111

-24

Sijoitustoiminnan nettotuotot

 -41

645

 -

Muut tuotot

 2 0  -

Korvauskulut

 -922

-844

 9

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

 348

-678

 -

Henkilöstökulut

 -38 -35  7

Muut kulut

 -53 -49  8

Rahoituskulut

 -8 -8  4

Tulos ennen veroja

 137 142  -3
  2011 2010 Muutos

Liikekustannussuhde, %

111,6

112,1

-0,5

Oman pääoman tuotto, %

-11,7

36,2

 -47,9

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

521

470

 51

Sampo-konsernin henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja säilyi edellisen vuoden tasolla huolimatta haastavista sijoitusmarkkinoista vuonna 2011. Tulos ennen veroja oli 137 miljoonaa euroa (142). Vuoden 2010 ennätyksellisen korkeaa maksutuloa ei saavutettu, mutta 849 miljoonan euron maksutulo on konsernin historian toiseksi korkein.

Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 255 miljoonaa euroa (312). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat -296 miljoonaa euroa (333). Käyvän arvon rahasto aleni vuoden 2011 aikana 222 miljoonaa euroa ja oli 214 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli -11,7 prosenttia (36,2).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2011 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,4 miljardin euron (6,0) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 3,1 miljardin euron (3,1) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2011 oli -1,4 prosenttia (11,1). Joulukuun 2011 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (2,7) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 5,4 prosenttia (5,2).

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma oli 1 049 miljoonaa euroa (1 339) vuoden 2011 lopussa. Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 20,9 prosenttia (25,8). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,3 miljardia euroa (7.5). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus koko vastuuvelasta oli 42 prosenttia (41) eli 3,1 miljardia euroa (3,1).

Suomen toiminnassa vakuutuksenottajien vuonna 2011 saama kokonaistuotto oli vakuutuslajista riippuen 2,5 – 4,5 prosenttia laskuperusteisen vakuutuksen vastuuvelalle. Laskuperustekoron lisäksi maksettiin asiakashyvityksiä 0–2,5 prosenttia laskuperustekoron suuruudesta riippuen. Emoyhtiö Mandatum Lifen vastuuvelkaan sisältyy 6,3 miljoonaa euroa (1,4) asiakashyvityksiä vuodelle 2011.

Valtaosassa Mandatum Lifen perinteisiä vakuutuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myytyjen vakuutusten laskuperustekorko on 4,5 prosenttia. Jälkimmäisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 79 miljoonalla eurolla (86). Tämän lisäksi kaikkien laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 2,75 prosenttiin vuodeksi 2012 täydentämällä vastuuvelkaa 29 miljoonalla eurolla. Täydennys laskee sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen 2,75 prosenttiin vuodelle 2012. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on kasvattanut vastuuvelkaansa 108 (147) miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia.

Riskiliikkeen tulos muodostui poikkeuksellisen korkeaksi ja oli 25 miljoonaa euroa (23). Konsernin henkivakuutussegmentin kustannusliikkeen tulos vuodelta 2011 kehittyi suotuisasti ja nousi 10 miljoonaan euroon (8). Sijoitussidonnaisen vakuutusliikkeen tulos 6,2 miljoonaa euroa (2,0) sisältyy kustannusliikkeen tulokseen.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli 849 miljoonaa euroa (1 111). Keskeisimmällä painopistealueella sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa maksutulo laski 649 miljoonaan euroon (843). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta säilyi 76 prosentissa (76). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 41 miljoonaa euroa (60).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa nousi 24,9 prosenttiin (22,1). Markkinaosuus painopistealueella sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa säilyi korkeana ja oli 26,8 prosenttia (28,2). Markkinaosuus Baltian maissa oli 15 prosenttia (20).

Vuoden 2011 aikana Mandatum Life laajensi toimintaansa Suomessa kattamaan henkilöstörahastopalvelut sekä yritysten eläkesäätiöiden ja -kassojen hoitoon keskittyvät eläkepalvelut. Tämän laajennuksen johdosta yhtiöllä on entistä kattavampi valikoima henkilöstön sitouttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä yritysten eläkeratkaisuihin liittyviä palveluja.

Mandatum Lifen toiminnan yksi kulmakivi on yhteistyö Sampo Pankin kanssa. Kesällä 2011 yhtiöt sopivat jakeluyhteistyön jatkamisesta vähintään seuraavan viiden vuoden ajaksi. Tämä mahdollistaa panostukset uusiin tuoteratkaisuihin pankkikanavassa. Ensimmäiset tuotteet tuotiin markkinoille jo vuoden 2011 syksyllä.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab
Omistusyhteisö vuonna 2011