Sampo Group

Johdon kannustinjärjestelmät 
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat

Riskienhallinta vuonna 2011

Sammon näkemyksen mukaisesti korkeatasoinen riskienhallinta on liiketoiminnan harjoittamisen lähtökohta. Riskienhallinnan päätavoitteet ovat:

  • varmistaa, että kaikki kannattavuuteen vaikuttavat ja muut olennaiset riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että niitä analysoidaan;
  • varmistaa, että pääomitus - pääoma ja liiketoimintojen ennakoitu kannattavuus - on riittävä suhteessa liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviin riskeihin;
  • varmistaa, että riskinottokyky on kohdennettu eri liiketoiminta-alueille valittujen strategioiden mukaisesti ja että riskit ovat oikein hinnoiteltu;
  • rajoittaa ja tasata konsernin yhtiöiden taloudellisiin arvoihin liittyvää vaihtelua;
  • sekä varmistaa toimintojen kokonaisvaltainen tehokkuus, turvallisuus ja jatkuvuus.

Sampo-konserni on monipuolisena finanssikonsernina altistunut monille erilaisille rahoitusriskeille ja muille riskeille. Sampo-konsernin toiminnan merkittävimmät riskit vuonna 2011 olivat vakuutusriskit vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä konsernin sijoituksiin ja Sampo Oyj:n velkarahoitukseen liittyvät markkina-, luotto- ja likvideettiriskit.

Vuonna 2011 Sampo-konsernin vakuutustoiminnan riskiprofiili säilyi verraten vakaana. Mandatum Lifen toiminnassa eliniän pitenemiseen liittyvä riski on edelleen merkittävin biometrinen riski ja se liittyy valtaosaltaan ryhmäeläkevakuutuskantaan. Ifin toiminnassa merkittävin vakuutusriski on vastuuvelan riittävyysriski, joka huomattavalta osalta liittyy vakuutuslajeihin, joissa korvausvastuut ovat pitkäaikaisia, kuten lakisääteiseen tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa.

Sampo-konsernin merkittävimmät markkinariskit vuonna 2011 olivat osakeriski, korkoriski ja luottoriski. Osakeriski syntyy konsernin 2,6 miljardin euron (3,4) arvoisesta osakesijoitussalkusta. Korkoriski liittyy konsernin korkosijoituksiin sekä vakuutustekniseen vastuuvelkaan. Lyhyellä aikavälillä korkojen nousu vähentää korkosijoitusten arvoa. Pitkällä aikavälillä taloudellisesti suurempi riski on se, että markkinakorot laskevat ja säilyvät alhaisella tasolla, koska konsernin vastuilla on yleisesti pitempi duraatio kuin sen omaisuuserillä. Korkosijoitukset altistavat konsernin lisäksi luottoriskeille. Konsernin korkosijoitusten määrä laski vuoden 2011 loppuun mennessä 14,1 miljardiin euroon (14,2).

Valuuttakurssiriski liittyy valuuttakurssien muutoksista Sampo-konsernille aiheutuviin mahdollisiin tappioihin. Ifissä ja Mandatum Lifessä valuuttariski liittyy pääasiassa liiketoiminnan nettomääräiseen valuuttakurssiriskiin. Sampo Oyj:n valuuttariskit liittyvät pääosin Ifiltä saatuihin sisäisiin osinkoihin. Valuuttakurssivaihtelut voivat valuuttakurssimuunnossa muuttaa yhtiön omaa pääomaa pääasiassa ”Tilikauden laajan tuloksen” kautta.

Operatiiviset riskit, kuten virheet tai häiriöt sisäisissä prosesseissa ja järjestelmissä, kuuluvat olennaisena osana kaikkiin liiketoimintoihin. Yleiset liiketoimintariskit, kuten muutokset talouden suhdanteissa tai liiketoimintaympäristössä, ovat kasvaneet merkittävästi vuonna 2011 Euroopan velkakriisin vuoksi.

Sampo-konsernin riskienhallintaorganisaatiosta ja -toimenpiteistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2011 vuosikertomuksen Riskienhallinta-osiossa.

Johdon kannustinjärjestelmät 
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat