Sampo Group

Henkilöstö vuonna 2011
Riskienhallinta vuonna 2011

Johdon kannustinjärjestelmät

Sampo Oyj:n hallitus hyväksyi 14.6.2011 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet, joissa esitetään palkkiorakenne ja palkitsemisjärjestelmien laatimisperiaatteet Sammon yleisen hallintomallin ja riskienhallinnan periaatteiden puitteissa. Periaatteet ovat käytössä kaikissa Sampo-konsernin yhtiöissä, ja ne ovat luettavissa osoitteessa www.sampo.com/fi/hallinnointi/palkitseminen.

Palkitsemisperiaatteiden ytimenä on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa konsernin taloudellista vakautta, ja niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Ne on myös suunniteltava siten, että niissä tasapainotetaan eri sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja valvontaviranomaisten, edut. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit on suunniteltava rinnakkain riskienhallinnan periaatteiden kanssa.

Kaikkien palkitsemismekanismien lähtökohtana on rohkaista ja kannustaa työntekijöitä kaikilla tasoilla tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Palkitsemiskokonaisuudet on suunniteltava palkitsemaan työntekijöitä kaikilla tasoilla niin, että huolella, oikeiden käytäntöjen mukaisesti ja menestyksekkäästi tehty työ palkitaan oikeudenmukaisesti. Samalla on kuitenkin muiden sidosryhmien edun suojaamiseksi huolehdittava siitä, että palkitsemismekanismit eivät saa houkutella tai rohkaista työntekijöitä liiallisten tai ei-haluttujen riskien ottamiseen. Näin ollen palkitsemismekanismeja ei voida erottaa riskienhallintakäytännöistä.

Kiinteän palkitsemisen tulee tukea konsernin taloudellista vakautta, muodostaa riittävän suuri osuus kokonaispalkitsemisesta ja olla kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden paras. Muuttuvaa palkitsemista käytetään varmistamaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys pitäen samalla kiinteät kustannukset kohtuullisella tasolla. Muuttuva palkitseminen muodostuu lyhytaikaisista kannustimista, voitonjako-ohjelmista ja harkinnanvaraisesta palkitsemisesta.

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä voidaan käyttää osana kokonaispalkitsemisjärjestelmää johtajien ja avainhenkilöiden sitouttamiseen konserniin pidemmäksi ajaksi. Järjestelmät suunnitellaan yhdenmukaistamaan osallistujien edut osakkeenomistajien etujen kanssa, että järjestelmien maksut kytketään sekä tiettyihin suorituskriteereihin että Sammon osakkeen hintakehitykseen.

Palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa on aina pyrittävä edistämään pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja konsernin arvon kehittämistä. Joustavien palkitsemisjärjestelmien tulee viime kädessä perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen ja sisältää force majeure -lausekkeita, joiden perusteella hallitus voi tarvittaessa keskeyttää maksut esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tietty osuus joustavien palkitsemisjärjestelmien ja pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille maksettavista palkkioista lykätään määritellyn ajanjakson ajaksi kussakin konserniin kuuluvassa yhtiössä sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Lykkäysajankohdan jälkeen tehdään jälkikäteinen riskiarviointi ja hallitus päättää, voidaanko lykättyjä kannustinpalkkioita maksaa vai ei. Vuoden 2011 osalta osaa lyhytaikaisista kannustinpalkkioista on lykätty. Ennen valvovan viranomaisen lykkäyssuositusten julkaisemista päätettyjen sopimusten tai ohjelmien maksua ei ole lykätty.

Sampo Oyj:n hallitus päätti 14.9.2011 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2011:1 käyttöönotosta. Järjestelmä on suunnattu Sampo-konsernin johdolle sekä muille konsernin avainhenkilöille. Järjestelmään kuuluu kaikkiaan noin 115 henkilöä. Järjestelmä käsittää enintään 4,5 miljoonaa kannusteyksikköä, ja mahdollisesti suoritettavat maksut jakautuvat vuosille 2014–2017. Kannusteyksiköiden jakaminen perustuu yksilön työsuorituksen, kyseisen liiketoiminta-alueen ja/tai liiketoimintayksikön sekä kyseisen konserniyhtiön tai Sampo-konsernin kokonaistuloksen kokonaisarviointiin. Myös laadulliset kriteerit otetaan arvioinnissa huomioon.

Järjestelmän mukaisesti maksettavat kannustepalkkiot perustuvat Sampo Oyj:n A-osakkeen hintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, minkä lisäksi palkkioiden suorittamisen edellytyksenä on, että järjestelmän ehdoissa määritellyt vakuutusliikkeen tuotto ja riskisopeutetun pääoman tuotto ylittävät asetetut kynnysarvot. Riskinottajiksi määritellyille avainhenkilöille (Ruotsi, Norja ja Tanska) ja huomattavaa muuttuvaa palkkiota saaville työntekijöille (Suomi) maksettaviin palkkioihin sovelletaan sääntöä kannustepalkkion osan lykkäämisestä. Säännön mukaan kannustepalkkiosta verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen 60 prosenttia maksetaan osakkeina ja 40 prosenttia käteisenä. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta.

Johdon pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä 2009:1 maksettiin vuonna 2011 palkkioita 7 miljoonaa euroa (10). Johdon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmässä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Henkilöstö vuonna 2011
Riskienhallinta vuonna 2011