Sampo Group

Yritysvastuu vuonna 2011
Johdon kannustinjärjestelmät 

Henkilöstö vuonna 2011

Sampo-konsernissa työskentelevien ns. kokoaikaisten työntekijöiden määrä väheni 31.12.2011 mennessä 6 810 henkeen (6 844). Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstömäärä väheni lähinnä Ruotsissa sekä Baltiassa ja Venäjällä. Henkivakuutustoiminnan henkilöstömäärä kasvoi Suomessa.

Vahinkovakuutustoiminnassa työskenteli vuonna 2011 noin 92 prosenttia ja henkivakuutustoiminnassa 8 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli vajaa prosentti henkilöstöstä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 32 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 22 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Venäjän, Tanskan ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 20 prosenttia. Sampo-konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2011 keskimäärin 6 874 henkeä. Vuonna 2010 vastaava luku oli keskimäärin 6 914 henkeä.

Ifin henkilöstöstrategia painottui vuonna 2011 vahvasti edellisvuonna käynnistettyyn ”Skills and Initiatives”-strategiateemaan ("Osaaminen ja oma-aloitteisuus"). Teemalla pyritään Ifissä luomaan arvoa kiinnittämällä entistä enemmän huomiota aineettomiin voimavaroihin kuten asiakaslähtöisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja innovointikykyyn.

Mandatum Lifen henkilöstöpolitiikka keskittyi vuonna 2011 asiakaslähtöisen yrityskulttuurin, sisäisen yhteistyön sekä korkealaatuisten henkilöstönhallinnan prosessien kehittämiseen.

Lisätietoa Sampo-konsernin henkilöstöstä on luettavissa Vuosikertomuksen 2011 Henkilöstö-osuudessa.

Yritysvastuu vuonna 2011
Johdon kannustinjärjestelmät